назад
28.01.2019

ЗАПОЧВА ОБЯВЯВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В ТРРЮЛНЦ

Със
съобщение от днес – 28.01.2019 г.,
Агенция
по вписванията
обяви,
че
е
осигурила възможност за вписване в
ТРРЮЛНЦ на обстоятелствата относно
действителните собственици по Закона
за мерките срещу изпирането на пари
съгласно срока, посочен в § 9, ал. 1 на ПЗР
на ЗМИП.

От1 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г.търговците и юридическите лица с
нестопанска цел
са
длъжни да заявят за вписване
в
Търговския
регистър и
Регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел
данни относно техните действителни
собственици съгласно изискванията на
Закона за мерките срещу изпирането на
пари.  Юридическите лица с нестопанска
цел, пререгистрирали се след 31 януари
2019 г., заявяват за вписване данните
относно действителните си собственици
в срок до 4 месеца от извършване на
пререгистрацията.

Данните
за действителните собственици се вписват
въз основа на
нотариално
заверена декларация от представляващите
търговците и юридическите лица с
нестопанска цел по образец съгласно
Приложение № 3 към чл. 38 от Правилника
за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари
.
Декларацията се подава в търговския
регистър и регистъра  на юридическите
лица с нестопанска цел със заявление
по образец съгласно приложение № Б7 на
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския
регистър и до регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел. В заявлението
и декларацията се съдържат указания за
тяхното попълване.

Заявление
Б7 не подават търговските дружества,
чиито действителни собственици са
физическите лица, вписани по партидите
им като еднолични собственици или
съдружници с най-малко 25 на сто дялово
участие
.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на екипа на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.