назад
31.01.2017

Задължителна регистрация по ЗДДС на консорциумите и др. обединения

Напомняме, че днес, 31.01.2017 г., изтича едномесечният срок от влизане в сила на промените в Закона за ДДС (ЗДДС), съгласно които на задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност подлежи всяко неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице.

С оглед посоченото изменение:

  • всички вече създадени дружества, обединения и консорциуми, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), трябва да се регистрират по ЗДДС в случай, че един от членовете на съответното обединение е регистрирано по ЗДДС лице, до 31.01.2017 г.;

  • всички нови дружества, обединения и консорциуми, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), трябва да се регистрират по ЗДДС в случай, че един от членовете на съответното обединение е регистрирано по ЗДДС лице, в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по смисъла на ЗДДС.

И в двата случая регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация по ЗДДС.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на данъчния екип на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.