назад
13.01.2017

Важни промени в търговския закон, в сила от 03.01.2017 г.

Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“ би искало да ви уведоми за съществени промени в Търговски закон (ТЗ), които са приети от Парламента през месец декември 2016 г. и бяха обнародвани в бр. 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г. Промените влизат в сила от 03.01.2017 г.

I. ПРОМЯНА, СВЪРЗАНА С ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ООД И ЕООД

Основна промяна, която представлява съществен практически интерес за някои видове юридически лица в България, е свързана с необходимостта всички Протоколи, с които се вземат решенията на Общото събрание на ООД или на Едноличния собственик на капитала на ЕООД, отнасящи се до:

  1. приемането и изключването на съдружници;
  2. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  3. намаляване и увеличаване на капитала;
  4. избирането на управител;
  5. придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях,
    да бъдат с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, т.е. трябва да бъдат заверявани от нотариус.

Изключение от това законово изискване е, само ако в дружествения договор/устава, изрично е предвидено тези решения да се вземат в обикновена писмена форма, т.е. без заверка от нотариус.

С оглед факта, че до настоящия момент в ТЗ нямаше такова изискване, предполагаме, че в дружествените договори/уставите на съществуващите юридически лица не е предвидено горното изключение.
В случай, че не желаете квалифицираната форма да се прилага при вземане на решенията на ООД или ЕООД, следва да бъдат изготвени необходимите дружествени документи и да се извърши вписване на промяната в устава/дружествения договор в Търговския регистър по партидата на всяко дружество с цел избягване на това законово изискване.

Отбелязваме, че с промените в ТЗ, се предвиждат също така и допълнителни изисквания по отношение на нотариалната заверка на:
(1) договора за прехвърляне на предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения,
(2) както и за договора, с който се прехвърля дружествен дял, като освен нотариална заверка на подписите, е въведено задължение и за нотариална заверка на съдържанието на тези договори.

II. ПРОМЯНА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

С цитираните промени се въвеждат и промени в производството по несъстоятелност.
С оглед спецификата на това производството, в настоящото уведомление бихме искали да Ви обърнем внимание само конкретно на новото основание, при наличието на  което може да бъде открито производство по несъстоятелност, а именно:

Предполага се, че търговецът не е в състояние да изпълни посочено в закона изискуемо задължение (парично задължение по сделка, публично задължение към държавата и общините, задължение по частно държавно вземане), ако преди датата на подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години.

С оглед промяната по отношение на несъстоятелността, ви съветваме да направите проверка в Търговския регистър за обявените Годишните финансови отчети (ГФО) на дружеството Ви и ако по някаква причина липсва обявяване на ГФО за последните 3 години, то във възможно най-кратки срокове, да подадете необходимите документи.

При необходимост от допълнителна информация екипът на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“ е на разположение.