назад
08.05.2019

ВАЖНИ ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПО ЗМИП И ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

С § 71 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) се приеха важни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

1. Промени, касаещи Вътрешните правила:

С приетите изменения отпада изискването за изпращането на Вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г.

Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС.

2. Промени, касаещи декларирането на действителни собственици

Съгласно изменението на чл. 63, ал. 5 ЗМИП:

„Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“

Тоест, ако едно дружество е собственост на едно или повече български юридически лица, отпада задължението за подаване на декларация, ако физическите лица, които са негови действителни собственици, са вписани по партидата на съответните юридически лица.

Запазва се обаче изискването за деклариране на действителните собственици на дружества, собственост на чуждестранни юридически лица.

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.