назад
24.03.2020

Служебна бележка или Декларация по образец на МВР?

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ,

С оглед динамичното и натоварено протичане на първия работен ден след въвеждането на новите рестриктивни мерки срещу разпространение COVID – 19 съгласно Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването (МЗ), представяме на Вашето внимание допълнителна информация относно вида на “служебната бележка от работодател” или друг документ, който да доказва, че пътуването ви е с цел полагане на труд в населеното място. Имате възможност да използвате един от посочените по-долу варианти, за да докажете пред полицейските органи, че преминаването през контролно пропускателните пунктове (КПП) в областните градове се налага за изпълнението на трудови задължения:

1. Използване на Декларацията, публикувана на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Декларацията съдържа няколко полета, в които следва да бъде попълнена информация за трудовите отношения на лицето, което преминава КПП: местоработата, работодател, както и полета за „заверка от работодателя“ и „дата на заверката“. В полето „заверка от работодателя“ следва да бъде положен подпис от лице с представителна власт (например управителят на ООД), заедно с неговите три имена и длъжност при работодателя, както и да бъде поставен печат на работодателя, в случай, че е юридическо лице. Декларацията можете да изтеглите от тук: https://mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-информация/актуално/преглед/актуално/мвр-разработва-в-спешен-порядък-бланка-която-да-улесни-гражданите-за-придвижване-през-кпп-в-областните-градове

2. Използване на нарочно издадена от работодателя служебна бележка.

Със служебната бележка следва да можете да докажете неотложността на пътуването си, т.е., че същото е с цел полагането на труд. Считаме, че съгласно Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на МЗ, органите на МВР на КПП следва да бъдат приемани служебни бележки, които са издадени и подписани от представляващия работодателя и съдържат:

индивидуализиращи данни за работника/служителя и работодателя (три имена, ЕГН, адрес, наименование на юридическо лице, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, имена на представляващия юридическото лице, телефони за връзка);

данни за трудовото отношение – длъжност на работника/служителя, с точност работното място (например строителен обект, находящ се на адрес в град ….) и

работното време.

Следва да се има предвид, че към настоящия момент е невъзможно да бъдат обобщени критериите на органите на МВР на различните КПП в страната, за това какви бланки и текстове приемат, но доколкото няма единен обявен като “задължителен образец” на „служебна бележка от работодателя“, на КПП следва да бъдат приемани както надлежно попълнени както Декларациите по бланка, разпространена от МВР, така и всеки друг документ, издаден и подписан от работодател, в който се съдържа съществената и точна информация за трудовите задължения на преминаващия – длъжност, точно работно място и работно време.

Продължаваме да следим обстановката в страната и съответните й актове на държавната власт, и да ви информираме за всички съществени промени.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.