назад

Сливания & Придобивания

Ние сме структурирали редица сложни и многостепенни сливания и придобивания, състоящи се от различни компоненти, включващи сложни системи за отложено плащане на възнаграждението, в т.ч. чрез опции за придобиване на дялове, както и схеми  за продължаващо и дългосрочно сътрудничество между всички участващи страни, в т.ч. и след приключване на сделката. Нашата специалност е сливания и придобивания, свързани с инвестиции от Венчър фондове, базирани във Великобритания, САЩ, България и други страни от ЕС.