назад

Капиталови пазари и инвестиционна индустрия

Ние съветваме и представляваме публични дружества, инвестиционни посредници,
управляващи дружества, пенсионни фондове и колективни инвестиционни схеми, търгови
предложители, големи инвеститори и акционери в широк спектър от транзакционни и
регулаторни въпроси, свързани с техните бизнеси и проекти. Основният ни фокус е върху
капиталовите пазари и корпоративното право, като заедно с това предоставяме на нашите
клиенти комплексни правни консултации, разглеждащи всички важни правни аспекти на
конкретния казус: административни, данъчни, счетоводни и други;
Ние приспособяваме индивидуално нашите съвети към конкретните търговски,
маркетингови и репутационни аспекти.
Също така съветваме широк кръг от миноритарни акционери и институционални
инвеститори в публични компании и емитенти на облигации, включително пенсионни
фондове и колективни инвестиционни схеми, относно защитата и реализацията на техните
специфични лични и малцинствени права.