назад
04.01.2018

Промените в Кодекса на труда и в Търговския закон, както и какви са новите изисквания във връзка с продажбата на дружествени дялове и на търговско предприятие

Със
Закона за изменение и допълнение на
Кодекса на труда (ДВ, бр. 102 от 2017 г.,
в
сила от 22.12.2017 г.)
бяха приети няколко промени в трудовото
законодателство, във връзка с които
бяха допълнени и определени норми от
Търговския закон.

Съгласно
промените в Кодека на труда обезщетенията,
дължими при прекратяване на трудовото
правоотношение, се изплащат не по-късно
от последния ден на месеца, следващ
месеца, през който правоотношението е
прекратено, освен ако в колективния
трудов договор е договорен друг срок.
След
изтичане на този срок работодателят
дължи обезщетението заедно със законната
лихва.

На
Изпълнителна Агенция „Главна инспекция
по труда“ към министъра на труда и
социалната политика, освен цялостният
контрол за спазване на трудовото
законодателство във всички отрасли и
дейности,
вече
е възложен и контролът по изплащане на
неизплатени трудови възнаграждения и
обезщетения след прекратяване на
трудовото правоотношение.

Ново
право на Агенцията е да подаде искане
за образуване на производство по
несъстоятелност на неизпълнилите своите
парични задължения към работниците
работодатели – това е и единствената
промяна в трудовото законодателство,
която влиза в сила от 31.03.2018 г. за разлика
от останалите, които са в сила от
22.12.2017 г.

В
правомощията на Агенцията е въведено
и правото да дават задължителни
предписания на работодателя и органа
по назначаването за изплащане на
неизплатени трудови възнаграждения и
обезщетения след прекратяване на
трудовите правоотношения. Във връзка
с последното, промените в Кодекса на
труда дават възможност на работника
или служителя да поиска даване на такова
задължително предписание за отстраняване
на нарушения на трудовото законодателство.

С
измененията в трудовото законодателство
Агенцията е оправомощена да налага
административни наказания за нарушения
на трудовото законодателство (имуществена
санкция) и на дружествата, създадени по
реда на Закона за задълженията и
договорите.

Във
връзка с горепосочените промени в
Кодекса на труда бяха приети и следните
промени в Търговския закон:

На
първо място, предприятие, в което има
наети работници или служители, може да
се прехвърли, след
като
отчуждителят изплати дължимите, но
неизплатени трудови възнаграждения,
обезщетения, задължителни осигурителни
вноски на работниците и служителите,
включително и на работниците и служителите,
трудовите правоотношения с които са
прекратени до три години преди
прехвърлянето на предприятието
.
Ако страните се договорят изрично,
предприятието може да се прехвърли и
ако приобретателят (купувачът) изпълни
задълженията по предходното изречение.
Горепосоченото
изискване за работодателя е имплементирано
и в разпоредбата, уреждаща прехвърлянето
на дружествени дялове на ТРЕТИ ЛИЦА
.
Това прехвърляне се извършва, както и
преди, при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник, но вече
задължително условие е да няма
неизплатени
изискуеми трудови възнаграждения,
обезщетения и задължителни осигурителни
вноски на работниците и служителите,
включително и на работниците и служителите,
трудовите правоотношения с които са
прекратени до три години преди
прехвърлянето на дружествения дял
.

Приети
са и промени в производството по
несъстоятелност, които в съвкупност
влиза в сила от 31.03.2018. Допълнен е
институтът на неплатежоспособността,
като вече неплатежоспособен е и търговец,
който не е в състояние да изпълни
изискуемо задължение за изплащане на
трудови възнаграждения към най-малко
една трета от работниците и служителите,
което не е изпълнено повече от два
месеца. С промените в трудовото,
респективно в търговското законодателство,
Изпълнителната агенция „Главна
инспекция по труда“ има право да
инициира производство по несъстоятелност
при изискуеми и неизпълнени за повече
от два месеца задължения за трудови
възнаграждения към най-малко една трета
от работниците и служителите на търговеца.
Две от промените в производството по
несъстоятелност влизат в сила от
22.12.2017 г. Едната касае служебното вписване
от синдика в списъка с приети вземания
на вземане на работник или служител,
произтичащо от трудово или прекратено
трудово правоотношение с длъжника до
6 месеца преди вписване на съдебното
решение за откриване на производство
по несъстоятелност в Търговския регистър.
Другата е свързана със създаването на
отелен клас кредитори с право да гласуват
плана за стабилизация (кредитори с
вземания, произтичащи от трудови или
прекратени трудови правоотношения,
възниквали до 6 месеца преди датата на
определението за откриване на производство
по стабилизация).

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на данъчния екип на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.