назад
30.03.2020

Промени в реда и сроковете за обявяване на годишни финансови отчети

С ДВ, бр. 23 от 2020 г. бяха обнародвани изменения в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, предвиждащи промяна в документите, които се представят пред Агенция по вписванията при обявяване на годишните финансови отчети на юридическите лица.

С така приетите промени отпада изискването за всички микро, малки и средни предприятия (чл.19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за счетоводството) да представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността, а именно: покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и др.

Вместо това в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ ще се представя декларация по образец от законния представител на търговеца или ЮЛНЦ, с която ще се доказва, че годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган.

За големите предприятия и предприятията от обществен интерес (чл. 19, ал. 5 и § 1, т. 22 от Закона за счетоводството) ще се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Напомняме също, че със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.3.2020 г., бяха удължени сроковете за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на декларации за липса на дейност, както и на годишните финансови отчети и доклади за дейността, както следва:

  • до 30 Юни 2020 г. – за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 година, и

  • до 30 Септември 2020 г. – за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади.

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.