назад
15.06.2020

Предстоящи крайни срокове

С настоящото бихме желали да Ви напомним за някои по-важни предстоящи крайни срокове, които бяха удължени в резултат на обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19 в Република България, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

I. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ

До 30 Юни 2020 г. бе удължен срокът за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 година.

Напомняме също, че по силата на изменения в Закона за счетоводството, приети по-рано тази година, декларирането на липса на дейност ще се извършва еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. Предвиденият облекчен ред за еднократно подаване на декларация за неосъществяване на дейност се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г.

При започване осъществяването на дейност от предприятието по смисъла на Закона за счетоводството, за него възниква задължението за изготвяне и обявяване по надлежния ред на годишен финансов отчет за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.

II. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

До 30 Септември 2020 г. бе удължен срокът за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади.

Напомняме, че с промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 2020 г. отпадна изискването за всички микро, малки и средни предприятия (чл.19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за счетоводството) да представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността, а именно: покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и др.

Вместо това в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ ще се представя декларация по образец от законния представител на търговеца или ЮЛНЦ, с която ще се доказва, че годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган.

За големите предприятия и предприятията от обществен интерес (чл. 19, ал. 5 и § 1, т. 22 от Закона за счетоводството) ще се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.

III. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

До 30 Юни 2020 г. за юридическите лица се удължават сроковете за следните данъчни задължения:

• Подаване на годишни данъчни декларации за деклариране на корпоративен данък (чл. 92, ал 2 от ЗКПО);

• Внасяне на корпоративния данък за съответната година след приспадане на внесените авансови вноски (чл. 93 от ЗКПО);

• Деклариране и внасяне на данъка върху разходите (чл. 217, ал. 2 от ЗКПО).

До 30 юни 2020 г се удължават и сроковете за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за следните данъчни задължения:

• Подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа (чл. 50 от ЗДДФЛ);

• Деклариране и внасяне на данъка върху разходите (чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ).

IV. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

Считано от 09.04.2020 г. и до отмяната на извънредното положение (13.05.2020 г.) спира да тече 6-месечния срок за приемане и представяне пред ДАНС на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма от задължените лица съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Вместо в срок до 09.07.2020 г. Вътрешните правила на задължените лица следва да бъдат приети и представени в ДАНС в нов срок до 00:00 часа на 21 август 2020 г.

Юридическите лица с нестопанска цел, които не попадат и в друга категория задължени субекти от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП, приемат Вътрешни правила в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение, т.е. в срок до 00:00 часа на 13 септември 2020 г.

За останалите юридически лица с нестопанска цел, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 00:00 часа на 21 август 2020 г.

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.