назад

Публични дружества и инвестиционна индустрия

Нашият екип притежава един от най-богатия в България опит в проекти на капиталовите
пазари, натрупан през последните двадесет години, в т.ч. и проекти, които са реализирани
за първи път в България, като:
● първото публично предлагане на задължително конвертируеми привилегировани
акции в България по международните стандарти;
● първите заменими облигации, емитирани от българска компания;
● първо разделяне на българско публично дружество;
● първото двойно листване на българска компания на основния пазар на борса в ЕС;
● първото IPO в България, комбиниращо увеличение на капитала и продажба на
съществуващи акции;
● първото IPO на българска компания, включващо глобално предложение към
международни инвеститори;
● създаването и лицензирането на първото българско управляващо дружество;
● първият спонсориран GDR проект на българска компания;
● първият АДСИЦ в България;
● първата емисия на права в България.

Някои избрани проекти в цифри:
● Браво Пропърти Фонд АДСИЦ – Издаване чрез права на нови обикновени акции за
BGN 36,4 млн. и BGN 30 млн. 3,25% емисия 5-годишни облигации.
● Свилоза АД – BGN 175 млн. проект за делистване (търгово предложение и
отписване на дружеството).
● Българска телекомуникационна компания ЕАД – Консултиране на БТК ЕАД
относно € 400 млн. емисия 6 5/8% синиър обезпечени облигации, регистрирани
на Ирландската фондова борса.
● Химимпорт АД – Нова емисия 9% BGN 90 млн. задължително конвертируеми
привилегировани акции без право на глас на Химимпорт АД.
● Софарма АД – Двойно листване на една от водещите български фармацевтични
фирми Софарма АД във Варшава.
● Зърнени Храни България АД – €98,2 милиона публично предлагане на
съществуващи акции на Зърнени храни България АД и листване на дружеството на
Българска фондова борса;
● Химимпорт АД – €112,5 млн. емитиране акции чрез права и увеличение на
капитала на Химимпорт АД;
● Първа инвестиционна банка – IPO на Първа инвестиционна банка за € 90 млн. и
листване на Българска фондова борса, първото българско комбинирано
предлагане на нови и съществуващи акции;
● Петрол АД – €100 млн. 8,375 процента. 5-годишни еврооблигации с падеж 2011
г., в екип с лондонските офиси на Clifford Chance и Linklaters;