назад
07.11.2018

ПОИМЕННИ АКЦИИ ВМЕСТО АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ

С
брой 88 на ДВ от 23.10.2018 г. се въведоха
съществени промени в Търговския закон,
с които
акциите
на приносител се премахват и постепенно
се заменят с поименни акции.

С
приетите изменения се въвеждат
изискванията на чл. 10, параграф 2, чл. 58,
параграфи 1, 2 и 5 и чл. 59, параграф 1, буква
„а“ и параграф 2 от Директива (ЕС)
2015/849 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване
използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на
Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

Целта
на законодателя е да бъдат премахнати
напълно акциите на приносител и по този
начин да се осуетят възможности за
прикриване на действителния
собственик/акционер, включително за
пране на пари, финансиране на тероризма
и укриване на данъци. Замяната на акциите
на приносител с поименни осигурява
висок стандарт за прозрачност и обмен
на информация за данъчни цели по отношение
на акционерните дружества и командитните
дружества с акции, издали акциите на
приносител. По този начин ще се гарантира
спазването на правилата от страна на
всички участници в търговския оборот.

КАКВА
Е ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ НА
ПРИНОСИТЕЛ С ПОИМЕННИ?

Издадените
до влизането в сила на този закон акции
на приносител или заместващи ги временни
удостоверения се
заменят
с поименни акции
.

В
9-месечен
срок
, считано
от 23.10.2018 г., дружествата, издали акции
на приносител или заместващи ги временни
удостоверения, са длъжни:

 • да изменят уставите
  си, като предвидят, че акциите им са
  поименни;

 • да заменят акциите
  на приносител или заместващите ги
  временни удостоверения с поименни
  акции;

 • да започнат да
  водят книги за акционерите;

 • да заявят за
  вписване промените и да представят за
  обявяване изменените устави в Търговския
  регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Към
  заявлението се прилага заверено актуално
  извлечение от книгата за акционерите.

КАКВИ
СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА НОВИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА?

В
случай че акционер не представи за
замяна притежаваните от него акции на
приносител или заместващи ги временни
удостоверения в 9-месечния срок,
дружеството
ги обезсилва.

В този случай
дружеството
предлага за продажба нови акции на
мястото на обезсилените
,
а направените вноски по вече обезсилените
акции се отнасят във фонд „Резервен“
на дружеството. Акционер, чиито акции
на приносител или заместващи ги временни
удостоверения са обезсилени, има право
да поиска от дружеството да му заплати
равностойността на направените по тях
вноски в
6-месечен
срок от узнаването
,
но не по-късно от 5 години от датата на
обезсилването.

САНКЦИИ

Търговските
дружества, които не изпълнят задълженията
си по замяна на акциите на приносител
с поименни и няма висящо производство
по заявление за вписване на промени, се
прекратяват с решение на съда по иск на
прокурора по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от
ТЗ.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на екипа на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.