назад
12.02.2019

Подаване на План за обучение до ДАНС в срок до 15.02.2019 г.

Съгласно
чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпиране на
пари (ППЗМИП) лицата по чл. 4 от Закона
за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)
изготвят на годишна база план за въвеждащо
и продължаващо обучение
на
служителите
си за запознаването им с изискванията
на ЗМИП и актовете по прилагането му,
който се изпраща на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“
в
срок до 15-о число на месец Февруари на
годината, за която се
отнася.
Планът следва да включва и текущо
практическо обучение, насочено към
разпознаване на съмнителни операции,
сделки и клиенти, и предприемане на
необходимите действия при възникнали
случаи на съмнение за изпиране на пари.

Към
настоящия момент не са приети всички
нормативни документи, които да дадат
яснота по посочената тема, вкл. критериите
за разпознаване на съмнителни операции,
сделки и клиенти, поради което няма
категорична информация какви са
последиците от подаване или неподаване
на такъв План. Налице е обща санкция по
ЗМИП за неизпълнение на задълженията
за въвеждане и провеждане на обучения,
без да се конкретизира санкция за
неподаване на Плана. Към настоящия
момент обаче липсва практика дали общата
санкция по ЗМИП няма да се прилага и по
отношение на неизпълнение на задължението
за подаване на Плана в срок до 15.02.2019 г.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на екипа на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.