назад
07.11.2018

ПО-ЛЕСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБРОВОЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДДС – от 01.01.2019г.

Считано от 01.01.2019 г. едновременно с учредяването си търговските дружества ще могат да се регистрират доброволно и по Закона за ДДС. Това ще бъде възможно при първоначалното заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията.

На първо място, регистрация по ЗДДС едновременно с учредяването на търговското дружество ще облекчи значително административната процедура, като за гражданите ще отпадне необходимостта за посещаване на двете институции. Нещо повече, услугата по регистрация по Закона за ДДС ще се осъществява и по електронен път чрез интернет портала на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, като в електронната форма на Заявленията за първоначално вписване по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се добавя поле, в което да може да се заяви желанието за доброволна регистрация по ЗДДС.

На следващо място, при доброволната регистрация по ЗДДС, заявена при подаване на заявление за учредяване на търговското дружество, няма да се прилага справка за облагаем оборот.

С проведената промяна в Закона за ДДС адвокатите получават правото да подават заявление и да представляват търговските дружества при регистрация по ЗДДС не с нотариално заверено пълномощно, а с адвокатско пълномощно в обикновена писмена форма съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.