назад
04.05.2020

От 3000 до 10000 лв. за микро и малки предприятия за справяне с COVID-19

Министерство на икономиката представи нова процедура в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с която се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Новата процедура стартира на 14 май 2020 г. в 10:00 часа.

По-долу е описана информация за процедурата, както и условията за кандидатстване, които са предмет на публично обсъждане. При промяна на условията, ще ви информираме своевременно.

1. ЦЕЛИ И ОБЩ РАЗМЕР НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, които са засегнати най-силно и нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 173 000 000 лева (или 88 453 495,45 евро).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е възможно да бъде увеличен.

2. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

ВАЖНО! Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби за 2019 г. (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.), декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (при лица, които се облагат с корпоративен данък) или в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (при еднолични търговци).

С Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се осигурява 100% съфинансиране за микро и малки предприятия.

3. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите следва да отговарят на следните условия:

• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност;

• да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия;

• да НЕ са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;

• да са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.;

• към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат да не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът да е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Поставени са и допълнителни изисквания, съгласно които:

• Кандидатите следва да са подали Годишната си данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ, и

• Да е реализиран минимален оборот за 2019 г. в размер на 30 000 лв.

ВАЖНО! Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

НЕ МОГАТ да участват кандидати, които са:

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5 към Условията);

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукт;

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки” (Приложение 6).

4. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор, подписан с кандидата, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

5. ДОПУСТИМИ И НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими по процедурата са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичното разпространение на COVID-19, както следва:

• Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

• Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

• Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждение по договор за управление не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

• Разходи за дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;

• Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и всички други разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

• Разходи за възстановим ДДС;

• Разходи, финансирани с публични средства;

• Разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;

• Разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите;

• Разходи за подготовка на проектно предложение;

• Разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

• Разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени по-горе.

6. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

За да бъдат допустими разходите по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да отговарят на следните условия:

• Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;

• Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта;

След приключването на договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален отчет, съдържащ информация относно цялостното изпълнение на проекта и постигнатите резултати;

• Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ;

• За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

• Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, в периода на допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. до не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими;

• Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента;

• Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;

• Да са определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение;

• Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 дни от датата на обявяване на процедурата. Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс, не подлежат на оценка.

Подаването на проектното предложение, за което да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ, ще се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.