назад
24.08.2017

Ограничената“ отговорност на съдружниците според новите промени в ДОПК или Кой ще отговаря за данъчните задължения на търговските дружества, според новите промени в ДОПК?

С
влизане в сила на новите промени в
Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК) се разшири не само обхвата
на отговорността, но и кръгът от лицата,
които ще отговарят за данъчни и
осигурителни задължения на търговските
дружества.

Така
според новата ал. 5 на чл. 19 от ДОПК,
мажоритарните
собственици на капитала, в т.ч. мажоритарните
съдружници /акционери
,
имащи това качество към деня на възникване
на задълженията, които
недобросъвестнопрехвърлят притежавани от тях дялове/акциии така престанат да бъдат мажоритарни
съдружници/акционери,
ще
отговарят за непогасените задължения
за данъци и задължителни осигурителни
вноски
.
С тези изменения реално се предвиди
възможността НАП да търси отговорност
за публични задължения от ограничено
отговорните, иначе, мажоритарни
съдружници/акционери.

Кога
лицето е недобросъвестно?

Въведена
е законова презумпция, че недобросъвестност
е налице, когато съдружникът/акционерът
е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло
или неплатежоспособно и разпореждането
е извършено преди обявяването на
несъстоятелност или отхвърлянето на
искането за обявяване в несъстоятелност.
Нещо повече, съгласно ал. 10 на чл. 19 от
ДОПК, в хипотезата на недобросъвестност
се попада и когато действието е извършено
след като е образувано производство по
реда на ДОПК за контрол по спазване на
данъчното и/или осигурителното
законодателство до 6 месеца от приключване
на производството.

По
този начин, с въведеното изискване за
наличие на недобросъвестно поведение
от страна на отговорните лица, се
преодолява един от най-съществените
пропуски (съответно основание за отмяна
на ревизионни актове), който съществуваше
до сега, а именно: обосноваването на
субективната страна на извършваните
действия на третите лица и на
причинно-следствената връзка между
тяхното поведение и непогасените
задължения,
ще
се осъществява с презумпцията
.
Като ключов момент за възникване на
отговорността, очакваме в най-скоро
време съдебната практика да изпълни с
още съдържание, въведената презумпция
за знание, с оглед правилното прилагане
на данъчното законодателство.

Какъв
е размера на отговорността?

Чл.
19, ал. 5, изр. 2 от ДОПК поставя
отговорносттана съдружника/акционера в пропорционална
зависимост
от
участието им в отчуждената част от
капитала
.

Следва
да се има предвид, че тази отговорност
носят и лицата,
съдружници
или акционери, които притежават
миноритарни дялове от капитала
,
когато едновременно или последователно
за период не по-дълъг от
три
месеца
,
недобросъвестно прехвърлят дружествените
дялове или акции,
чиято
обща сума
представлява мажоритарен дял от капитала.

Към
кръга от лицата, които ще отговарят за
данъчни и осигурителни задължения на
търговските дружества, ДОПК включва
вече и:

 • Лицата,
  които са действали в скрито съучастие
  :

Новите
промени предвиждат те да дължат
солидарно
заедно
с неплатежоспособното юридическо лице
неплатените задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски така,
както биха възникнали за неплатежоспособното
юридическо лице.

 • Собствениците
  на капитала, вкл. съдружниците/акционерите,
  които са получили скрито разпределение
  на печалбата
  :

В
подобна хипотеза, посочените лица, биха
отговарялиза неплатените задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски на
юридическото лице
за
периода
,
в който са притежавали това качество,
до
размера на полученото
,
освен когато скритото разпределение е
декларирано.

С
новите промени, се разширява и обхвата
на отговорността по досегашния чл. 19 от
ДОПК
.
Така, всеки управител, член на орган на
управление, търговски представител,
търговски пълномощник ще носи отговорност
за непогасените задължения на задължено
юридическо лице, когато
недобросъвестноизвърши едно от следните действия,
в резултат на което имуществото на
задълженото лице е
намалялои по тази причина не са погасени задълженияза данъци и/или задължителни осигурителни
вноски:

 • извърши
  плащания
  в натура или в пари от имуществото на
  задълженото лице, представляващи скрито
  разпределение на печалбата или дивидент,
  или отчужди имущество, включително
  предприятието, на задълженото лице
  безвъзмездно или по цени, значително
  по-ниски от пазарните;

 • извърши
  действия
  ,
  свързани с обременяване с тежести на
  имуществото на задълженото юридическо
  лице за обезпечаване на чужд дълг и то
  бъде осребрено в полза на третото лице.

За
тези действия,
отговорност
ще носят и мажоритарни съдружници/акционери
,
когато те са извършени по тяхно решение,
с изключение на негласувалите и
гласувалите против това.

В
тези случаи,
отговорността
за непогасените задължения е до размера
на извършените плащания, съответно до
размера на намалението на имуществото
.

Предполага,
че
е налице недобросъвестност, когато
действието е извършено след деклариране
и/или установяване на задълженията до
една година от декларирането и/или
издаването на акта за установяване на
задължението и/или когато действието
е извършено, след като е образувано
производство по реда на ДОПК за контрол
по спазване на данъчното и/или
осигурителното законодателство до 6
месеца от приключване на производството.
Когато се извършва проверка, срокът
тече от получаване на искане или протокол
съгласно чл. 110, ал. 5 от ДОПК.

Естествено
е тези промени да окажат влияние и върху
Търговския закон. Към момента е внесен
Законопроект
за изменение и допълнение на Търговския
закон, в който се предвиждат нови, допълни
изисквания при прехвърляне на дружествени
дялове от търговски дружества.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на данъчния екип на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.