назад
16.02.2021

Търговците на едро вече не са “задължени лица” по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Какво следва?

С промени, обнародвани в Държавен вестник, бр. 7 от 26 януари 2021 г., търговците на едро отпаднаха от списъка на задължените субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Промяната цели облекчаване на дейността на търговците на едро и намаляване на административната тежест върху тях.

Какво следва от промяната на Закона?

По отношение на предвидените в ЗМИП задължения:

Търговците на едро вече нямат задължение да изпълняват изискванията на ЗМИП, включително:

  • да извършват комплексни проверки на клиентите си;
  • да събират и съхраняват големи обеми от документи, данни и информация;
  • да разкриват информация на компетентните органи и др.

По отношение на защита на личните данни:

С промяната в Закона отпада и основанието за обработване на лични данни от търговците на едро в изпълнение на задълженията по ЗМИП. В тази връзка търговците на едро следва своевременно да вземат и изпълнят решения в две насоки:

  • какво ще правят със събраната до момента информация за клиентите си, в изпълнение на задълженията си по ЗМИП (копия на лични карти, събрани идентификационни данни и данни за произход на средства и пр.)?;
  • каква информация за клиентите си ще трябва да спрат да събират занапред?

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.