назад
14.05.2020

Новият/стар Закон за извънредното положение

На 13.05.2020 г., в извънреден брой 44 на Държавен вестник, бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, който регламентира мерките след края на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и отменено на 13 май 2020 г. Промените влизат в сила от 14.05.2020 г.

С промените в Закона за здравето се изменя и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (наричан по-долу Закона), като вече този Закон има ново наименование, а именно: Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Т.е. въпреки отмяната на извънредното положение, Законът НЕ СЕ ОТМЕНЯ, а само се ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ, като непроменните разпоредби остават в сила така, както са приети първоначално.

Представяме на Вашето внимание кратък анализ на по-важните текстове на изменените и допълнени Закони:

I. ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

1. Какво означава извънредна епидемична обстановка?

Съгласно § 1, т. 45 от ДР на Закона за здравето „извънредна епидемична обстановка“ е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Извънредна епидемична обстановка на територията на страната или в даден регион ще се обявява за определен период от време единствено с решение на Министерския съвет. Това ще става въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск.

В случаите на обявена извънредна епидемична обстановка, както и при епидемично разпространение на заразни болести, сред които и COVID-19, Министърът на здравеопазването въвежда със Заповед временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област. Временни противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция за територията на отделна област, община или населено място.

ВАЖНО! Към 00:00 часа на 14 май 2020 г. ВЕЧЕ са ОБЯВЕНИ 4 Заповеди на Министъра на здравеопазването (Заповед № РД-01-265; Заповед № РД-01-264; Заповед № РД-01-263 и Заповед № РД-01-262). Анализ на тяхното съдържание ще ви предоставим в допълнителен материал по темата.

2. Нови санкции:

• глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. – при нарушение или неизпълнение на въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, освен ако деянието не съставлява престъпление;

• глоба в размер на 5000 лв. – за лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, който откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение;

• глоба в размер на 5000 лв. – за контактно лице на лице, болно от заразна болест, както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина.

II. ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в „Държавен вестник“. (т.е. от 20 май 2020 г.)

2. УДЪЛЖАВАТ се част от сроковете, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение до два месеца след отмяната на извънредното положение, а именно:

(1) Относно публична продан, запор на сметки, извършването на опис, до 13.07.2020 г.:

• се СПИРАТ всички обявени публични продани и въводи във владение, както от държавните, така и от частните съдебни изпълнители;

• не се НАЛАГАТ запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване;

• не се ИЗВЪРШВАТ описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения;

• не могат да се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение.

(2) Относно плащанията на кредитни задължения – до 13.07.2020 г.:

• поради забава за плащане на задължения на частноправни субекти – длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции, НЕ се дължат: лихви и неустойки за забава и НЕ СЕ ПРИЛАГАТ непаричните последици (като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи)

(3) Относно вноските за наеми за общинска или държавна собственост – до 13.07.2020 г. остава възможността да бъдат издадени Заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели на имоти държавна или общинска собственост, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

(4) Относно ЗОП – до 13.07.2020 г.:

• разпоредбите на ЗОП няма да се прилагат при: закупуване на хигиенни материали дезинфектанти, медицински изделия и дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци и т.н.

• По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяна на извънредното положение.

3. УДЪЛЖАВА се до 31 октомври 2020 г. възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда).

III. ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

1. През 2020 г. ползваният неплатен отпуск в размер на до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.

2. ЗАПАЗВА СЕ прилагането на Мярката “60 на 40”, като се УДЪЛЖАВА до 30 юни 2020 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, възможността Националният осигурителен институт да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.

3. ВЪВЕЖДА се нова мярка за подпомагане, съгласно която за срок до 6 месеца след отмяната на извънредното положение (т.е. до 13.11.2020 г.) Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер 290,00 лв. за определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет.

IV. ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

1. ПРОМЕНЯ СЕ СРОКЪТ, в който туроператорът трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, като срокът за това е до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение (т.е. до 13.05.2021 г.)

Запазва се възможността туроператорът да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума.

2. ПРЕДВИДЕНА е нова мярка за подпомагане на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм.

За срок от две години от отмяна на извънредното положение (т.е. до 13.05.2022 г.) Министерството на туризма предоставя субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български въздушен превозвач. Редът за предоставяне на субсидията се определя с акт на Министъра на туризма.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.