назад
11.12.2017

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ СЪГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

В
бр.
74 от 20.09.2016 г. на Държавен вестник
eобнародван Закон за изменение и допълнение
на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, с който са приети важни
промени относно режима на регистрация
и вписване на обстоятелства относно
юридическите лица с нестопанска цел
(ЮЛНЦ) – сдруженията и фондациите.
Измененията
влизат в сила от 01 януари 2018 г., като
считано от тази дата вписванията вече
ще се извършват в регистъра на Юридичесите
лица с нестопанска цел, който ще се води
от Агенцията по вписванията към министъра
на правосъдието (чл. 17 от ЗЮЛНЦ), вместо
от съответните окръжни съдилища по
седалището на юридическото лице с
нестопанска цел.

Измененията
в Закона засягат и вече учредените и
съществуващи юридически лица с нестопанска
цел, като в закона е предвидено, че
всички заварени към датата на влизането
в сила на този закон юридически лица с
нестопанска цел и клонове на чуждестранни
юридически лица с нестопанска цел
запазват
правоспособността си на юридически
лица, съответно на клонове и статута си
в частна или в обществена полза.

Особено
внимание обаче следва да се обърне на
уреденото законово
задължение
за пререгистрация на юридическите лица
с нестопанска цел, вписани в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел
при окръжните съдилища. Въвежда се
задължение за подаване на заявление за
пререгистрация по този закон в срок до
31 декември 2020 г., като държавна такса за
пререгистрацията не се дължи.
Пререгистрацията
се извършва чрез вписване в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел
към Агенцията по вписванията на
юридическото лице с нестопанска цел и
на съответните обстоятелства за него
въз основа на заявление и удостоверение
за актуалното състояние по регистрацията
му, издадено от съответния окръжен съд
по регистрацията. Сдруженията или
фондациите следва да представят също
вписания в съда актуален учредителен
акт или устав, заверен от съда по
регистрацията или от законния си
представител.

Кои
са новите моменти, които от 01.01.2018 г. ще
засегнат всяко новоучредяващо се
юридическо лице с нестопанска цел?

 • Предвиждат се
  промени по отношение на статута на
  организациите в обществена полза –
  този статут да възниква от момента на
  регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към
  Агенцията по вписванията, като по този
  начин отпада необходимостта от
  поддържането на втори специален
  Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена
  полза към Министерството на правосъдието.

 • На следващо
  място, отпада и задължителната към
  момента вторичната процедура по
  регистрация в регистър БУЛСТАТ, тъй
  като при регистрацията в новия регистър
  към Агенцията по вписванията на
  сдруженията и фондациите ще бъде
  предоставян Единен идентификационен
  код, подобно на търговските дружества,
  а БУЛСТАТ номерът на вече регистрираните
  сдружения и фондации автоматично ще
  се счита за техен Единен идентификационен
  код.

 • Предвижда се и
  едномесечен срок за заявяване за
  вписване на обстоятелствата, подлежащи
  на вписване в регистъра на ЮЛНЦ. По
  действащата уредба такъв срок изобщо
  не е предвиден, което води до това месеци
  след възникването на обстоятелствата,
  подлежащи на вписване (промени в
  устава/устройствения акт, избор на нови
  управителни органи), те да не бъдат
  отразени по партидата на юридическото
  лице.

 • С измененията
  в ЗЮЛНЦ се урежда задължение за обявяване
  в регистъра на финансовите отчети и
  доклада за дейността за ЮЛНЦ за
  осъществяване на общественополезна
  дейност. Срокът, по подобие на този за
  търговците по смисъла на Търговския
  закон, е до 30-ти юни на годината, следваща
  годината, за която се отнасят.

 • Въведежда се
  специфична отговорност за ЮЛНЦ, което
  две поредни години не обяви в срок
  финансовите отчети и доклада за дейността
  си. Съгласно чл. 44а
  по
  партидата на юридическото лице с
  нестопанска цел за осъществяване на
  общественополезна дейност се вписва
  служебно „с временно спрян статут в
  обществена полза“.

 • Промените в
  регистрационния режим на ЮЛНЦ водят
  след себе си и изменения в Закона за
  търговския регистър, съгласно който
  се създава Регистър на ЮЛНЦ като част
  от търговския регистър, определен като
  обща електронна база данни.

Както и до сега,
екипът ни остава в готовност да Ви окаже
всякакъв вид правна помощ, от която може
да се нуждаете, за да се съобразите с
необходимите регистрации и/или
пререгистрации на юридически лица с
нестопанска цел, както и във връзка с
изготвяне на необходимите за това
документи.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на екипа на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.