назад
14.04.2020

КРЕДИТНА ВАКАНЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

Българска народна банка прие т. нар. частен мораториум върху плащанията по кредити във връзка с COVID-19, утвърден като Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID- 19.

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за отсрочване изплащането на главницата и/или лихвите по задълженията, като предлага механизми за отсрочване, без да се променят други параметри по кредитния договор (например, договорените лихви, обезпечения и др.)

1. За кои лица се отнасят механизмите за отсрочване?

Кредитополучателите, които имат сключен договор за кредит с банка или финансова институция – дъщерно дружество на банка (“Кредитор/а”), преди 31.03.2020 г.

2. За кои видове кредити се отнасят механизмите за отсрочване?

Няма ограничение за вида на кредита, по отношение на който могат да се прилагат механизмите за отсрочване – например, потребителски кредит, ипотечен кредит, финансов лизинг, револвиращ кредит и други.

3. Кой прилага механизмите на частния мораториум?

Само банките и финансови институции – дъщерни дружества на банки, които са приели да прилагат реда на частния мораториум и изрично са обявили публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. В обявлението те посочват реда, по който съответната банката или финансова институция – дъщерно дружество на банка, ще договаря отсрочване на задълженията, както и началния момент, от който то ще бъде прилагано.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ, да се информирате дали банката или финансова институция – дъщерно дружество на банка, с която имате сключен договор за кредит, прилага реда за отсрочване и уреждане на задълженията (частен мораториум) и какъв е конкретния ред за това.

4. Три условия, на които трябва да отговаря кредитополучателя, за да отсрочи задълженията си по договор за кредит?

 • да има или да очаква затруднения при погасяване на задълженията си, по договор за кредит, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици (моля запознайте се с нашите становища относно прилагането на този закон); и
 • към 01.03.2020 г. задълженията на Кредитополучателя да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни; и
 • да изрази изрично (препоръчваме в писмена форма) желание пред своя Кредитор, да се възползва от облекченията, предлагани от него, съгласно обявлението по т. 2.

ВАЖНО! Искането може да включва, както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване Кредитополучателят не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

Срокът на искането е най- късно до 22.06.2020 г., а Кредиторът трябва да е взел решение до 30.06.2020 г.

5. Какъв е срокът на отсрочване на задълженията?

Отсрочват се задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. (“Гратисен период”).

6. Какви са механизмите за отсрочване на задълженията?

Има 3 механизма за отсрочване на задълженията, а именно:

6.1. Механизъм № 1 – отсрочване на ГЛАВНИЦА И ЛИХВА за до 6 месеца, който се характеризира със следното:

 • Отсрочване на главница и лихва за Гратисния период;
 • След периода на мораториума, целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на Гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план. Срокът на новия погасителен план се удължава спрямо първоначалния в зависимост от броя на отсрочените вноски, но с не повече от 6 месеца, т.е. може да удължи срокът на кредита след периода на мораториума с толкова месеца, колкото са отсрочените вноски, но не повече от 6 месеца;
 • Равна част от непогасената по време на Гратисния период лихва се добавя към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с Кредитополучателя.

6.2. Механизъм № 2 – отсрочване САМО НА ГЛАВНИЦА за до 6 месеца, който се характеризира със следното:

 • Отсрочване на главница за Гратисния период;
 • Лихвата, дължима за Гратисния период, се плаща, съгласно условията на договора за кредит;
 • След периода на мораториума, целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на Гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

6.3. Механизъм № 3 – само за револвиращи кредити (кредитни карти, кредит – овърдрафт)

 • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.;
 • За КРЕДИТНИТЕ КАРТИ – не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
 • За КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ – за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

ВАЖНО! При всички случаи по т. 6.1, т. 6.2 и т. 6.3 Кредитополучателят има възможност да се откаже от предоставения Гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

7. Автоматично ли се прилага механизмът на отсрочване?

НЕ СЕ ПРИЛАГА АВТОМАТИЧНО, а само по изрично искане от страна на Кредитополучателя, който отговаря на условията по т. 4.

8. Как се избира механизма за отсрочване?

По взаимно съгласие на Кредитополучателя и Кредитора, изразено в писмена форма.

ВАЖНО! Следва да имате предвид, че между Вас като Кредитополучател и банката или финансова институция – дъщерно дружество на банка, с която имате сключен договор за кредит, могат да бъдат договаряни и други индивидуални схеми на отсрочване, различни от горепосочените механизми, както и други облекчения. За целта, препоръчваме да се свържете с Вашия кредитор и да поискате по-подробна информация за възможностите, които могат да се приложат във Вашия индивидуален случай.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.