назад
06.02.2017

КМБ България“ ЕАД (собственик на магазините “Карфур” в България – обявен в несъстоятелност на 23.01.2017 г., с начална дата на неплатежоспособността 31.10.2015 г.

Предвид данни, с които разполагаме, за голям брой кредитори на “КМБ България” ЕАД, Адвокатско дружество „Димитрова и Стайкова“ ви информира, че с Решение на Софийски Окръжен съд от 23.01.2017 г., е открито производство по несъстоятелност на “КМБ България” EАД, с определена начална дата на неплатежоспособността –  31.10.2015 г. Едновременно с откриване на производството, Дружеството е обявено в несъстоятелност, прекратена е дейността му, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото му и са прекратени правомощията на органите на “КМБ България” ЕАД.

Производството по несъстоятелност е колективно принудително изпълнение върху имуществото на обявеното в несъстоятелност дружество, в което се удовлетворяват кредиторите предявили своите вземания по предвидения в Закона ред. Следва да се има предвид, че независимо дали даден кредитор разполага с Изпълнителен лист за вземането си или е образувал заповедно, исково или изпълнително производство срещу “КМБ България” EАД, предявяването на вземането на всеки един кредитор, във вече откритото производството по несъстоятелност, Е УСЛОВИЕТО, ЗА ДА БЪДЕ ВЗЕМЕНАТО МУ УДОВЛЕТВОРЕНО ОТ СЪБРАНОТО В МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА ИМУЩЕСТВО. Следва да се вземе под внимание и фактът, че с откриването на производството по несъстоятелност всички парични и непарични задължения на “КМБ България” EАД стават изискуеми.

За да може даден кредитор да предяви своевременно своите вземания от “КМБ България” ЕАД, следва да бъдат спазени следните срокове:

  1. Съгласно чл. 685, ал. 1 от ТЗ „Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до един месец от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност“. Това е най-добрата възможност за  кредиторите да вземат участие в производството по несъстоятелност, като предявят вземането си в този период, тъй като се ползват с най-широк кръг от права в производството. За да се окажете в кръга на тези кредитори, при наличие на непогасено вземане от “КМБ България” ЕАД, следва да предявите своето вземане до 23.02.2017 г., когато изтича законовоопределения срок.
  2. В случай, че даден кредитор пропусне срокът, описан по-горе, съществува още една възможност кредиторът да предяви вземането си – в срок от два месеца от изтичане на първия едномесечен срок. Това означава, че крайният срок за предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност на “КМБ България” ЕАД е до 23.04.2017 г.

Следва да се обърне внимание и на последиците от непредявяване на вземанията в посочените срокове, а именно: непредявените вземания в посочените по-горе срокове се погасяват, т.е. конкретния кредитор губи качеството си на кредитор на несъстоятелния длъжник “КМБ България” ЕАД.

Данните в настоящото изложение са взети от публично достъпни източници.
Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет.