назад
10.04.2020

ПРОМЕНИ в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

На 09.04.2020 г., в извънреден бр. 34 на Държавен вестник, са обнародвани изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. В продължение на поетата от нас инициатива за информираност, по-долу сме посочили най-важните промени в закона.

ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ СПИРАНЕ НА СРОКОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ:

  1. Изрично, в Приложение към Закона, са посочени производствата и делата, по които сроковете НЕ спират да текат – виж тук Приложението.
  2. Спират да текат единствено давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти. Т.е. другите срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, които до сега бяха спрени, продължават да текат от 16.04.2020 г.
  3. Отменя се разпоредбата, която предвиждаше спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган. Тези срокове продължават да текат от 16.04.2020 г.
  4. Възможността за удължаване с 1 месец от отмяната на извънредното положение на сроковете, които изтичат по време на извънредното положение, не се прилага за редица конкретно изброени производства, в т.ч. и за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки. Тази разпоредба влиза в сила от 16.04.2020 г.
  5. Нова разпоредба е свързана със сроковете за приемане на Вътрешни правила по ЗМИП, за създаване на специализирани служби по ЗМИП и уведомленията до ДАНС, които спират да текат. Тези срокове спират да текат, считано от 09.04.2020 г.

ПРОМЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗАБАВА В ПЛАЩАНИЯТА:

С новата редакция на текста (чл. 6 от Закона) единствено и само при забавата за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции, и по договори за лизинг, няма да се начисляват лихви за забава и неустойки, съответно задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи. Това е валидно само до отмяна на извънредното положение.

ВАЖНО! За всички останали забавени и/или неплатени задължения на частноправните субекти ще се прилагат последиците от забава за плащане на задължения, вкл. ще се начисляват лихви и неустойки за забава, както и могат да бъдат предсрочно изискуеми, поради неизпълнение или забава в изпълнение може да бъде развален съответния Договор и могат да се изземват вещи.

НОВИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ИЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА ИЛИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:

Предвидена е възможност, до отмяната на извънредното положение, да бъдат издадени Заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели на имоти държавна или общинска собственост, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

НОВИ РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ:

Възможност за туроператор да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума, когато пътуването е било отменено поради обявеното извънредно положение.

В случай, че пътуващият не приеме ваучера (и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител), туроператорът следва да възстанови не по-късно от 1 месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия.

НОВИ РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ:

  1. Трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Възможността е само за времето на извънредното положение. Посочени са и подробни указания по отношение на този вид трудови договори, в т.ч. работно време, плащане на възнаграждение и пр.
  2. Мярката 60/40 – Държавата ще покрива не само 60% от осигурителния доход на работниците, а и 60% от осигурителните вноски, дължими от работодателя.

НОВА ПРОМЯНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОПК:

До сега принудителното изпълнение не можеше да се насочва върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията в общ размер до 250 лева месечно. С промяната се увеличава размера от 250 лева до минималната работна заплата месечно.

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.