назад
26.03.2020

Извънредни мерки по български – част IV ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА В ПЛАЩАНИЯТА

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА В ПЛАЩАНИЯТА

От 13.03.2020 г. до датата на отмяна на извънредното положение, поради забава за плащане на задължения на частноправни субекти, НЕ се дължат:

(1) лихви и неустойки за забава,

(2) не се прилагат непаричните последици (като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи)

Пример:

В случай, че падежът за плащане на основното задължение по договор настъпва в периода от 13.03.2020 г. до датата на отмяна на извънредното положение и вие не го платите, то за това неплащане, другата страна по договора, няма да може да ви начисли лихви/ неустойки за забава, нито ще може да развали договора поради неплащането, нито може направи цялото плащане по договора предсрочно изискуемо (тук се насочва основно към договорите за кредити и/или други договори, при които е предвидена възможност за предсрочна изискуемост на цялата дължима сума, ако не бъде платена в срок някоя от вноските по него).
NB! Това не означава, че не дължите плащане на изискуема сума по договор.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

От 24.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение се ограничават нотариалните производства до неотложни такива.

Към момента няма легално определение за това кои са “неотложните нотариални производства”.

В тази връзка препоръчваме да се осведомите от сайта на Камарата на нотариусите https://www.notary-chamber.bg/ кои са дежурните нотариуси (списъците се актуализират регулярно), както и да се свържете с конкретен нотариус с цел обсъждане и предварително договаряне за възможност за осъществяване на исканото от вас нотариално производство (заверка на подпис, заверка на съдържание, изповядване на сделка и пр.)

За улеснение на нашите клиенти, нотариусът, с който работим – нотариус Петьо Петров, рег. № 533 на Нотариалната камара, с район на действия РС- София http://www.notarypetrov.com/, който е включен в Списъка на дежурните нотариуси, ще приема след предварителна уговорка и запазване на конкретен час и ще извършва нотариални действия, при спазване на всички правила на Закона и санитарно-хигиенните изисквания.

КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ, ПРЕУСТАНОВИЛИ РАБОТА ПОРАДИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

За периода на извънредното положение, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт ще превежда на определена категория осигурители 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лицата, осигурени от тях.

Критериите, на които следва да отговарят тези осигурители и редът за превеждане на средствата, следва да се определи с акт на Министерския съвет.

В момента тече обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет, с който ще се oпределят посочените критерии.

Екипът ни, чрез работодатели, които представлява, е дал своите препоръки, така че следим развитието.

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 1. Приети са нови изключения от приложното поле на ЗОП, като съгласно чл.13, ал.1 разпоредбите на ЗОП няма да се прилагат при:
  (1) закупуване на хигиенни материали дезинфектанти,
  (2) медицински изделия,
  (3) дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци и т.н.
 2. По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.
  Това означава, че се създава правна възможност за предоговаряне на срока, но дали това ще се случи, зависи от постигането на съгласие между страните.
 3. Отлага се началото на задължителното електронно възлагане за възложителите на обществени поръчки, които трябваше да започнат да използват ЦАИС ЕОП след 1 април 2020 г., съгласно приетия с ПМС график за въвеждане на електронните поръчки в платформата ЦАИС ЕОП.
  Тези възложители ще прилагат за обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.. Изключение от този ред за възлагане ще е налице само за конкретно посочени в Закона разпоредби от ЗОП.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.