назад
26.03.2020

Извънредни мерки по български – част III ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Въвеждат се 4 нови правни възможности за Работодателите, като общото между тях е, че всички могат да се прилагат едностранно, по преценка на Работодателите, БЕЗ СЪГЛАСИЕ на служителите и работниците.

 1. Възлагане на дистанционна работа
  Дистанционната работа може да е:
  (1) надомна работа или
  (2) работа от разстояние (нов чл.120“б” от КТ).
  За да се реализира тази възможност Работодателят трябва да издаде Заповед, която трябва да урежда минимум:
  (1) въпросите, свързани с техническото и друг вид оборудване на работното място;
  (2) задължения и разходи по поддръжката му;(3) работното време, отчитане на работното време, възлагане на задачи и отчитане на изпълнението и др.
 2. Преустановяване работата на:
  (1) цялото предприятие;
  (2) част от предприятието или на
  (3) отделни работници и служители за целия период или за част от обявеното извънредно положение (нов чл.120в от КТ).
  За да се реализира тази възможност Работодателят трябва да издаде Заповед.
  Следва да се има предвид, че съгласно новият чл.276а от Кодекса на труда, “за времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.”
 3. Предоставяне на платения годишен отпуск.
  При следните 2 възможности:
  (1) до една втора от платения годишен отпуск (чл.7, ал. 2 от Закона).
  (2) целия платен годишен отпуск, когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители (нов чл.173а от Кодекса на труда)
  Следователно, в хипотезата на (2), работодателят не е ограничен до една втора от платения годишен отпуск, а може да предостави и пълния размер на платения годишен отпуск на работника или служителя, но предпоставката за това е издаване на Заповед по чл.120в от КТ от работодателя или от държавен орган, въз основа на която да е преустановена работата в предприятието, в част от него или на отделни работници и служители.
 4. Въвеждане на непълно работно време (за целия период на обявено извънредно положение или за част от него) в:
  (1) предприятието или
  (2) негово звено
  За да се реализира тази възможност Работодателят трябва да издаде Заповед.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.