назад
26.03.2020

Извънредни мерки по български – част II ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПО ДАНЪЧНИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАКОНИ

ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПО ДАНЪЧНИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАКОНИ

ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Удължава се срокът до 30 юни 2020 г. за следните задължения:

 1. Подаване на годишни данъчни декларации за деклариране на корпоративен данък (чл. 92, ал 2 от ЗКПО);
 2. Внасяне на корпоративния данък за съответната година след приспадане на внесените авансови вноски (чл. 93 от ЗКПО);
 3. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите (чл. 217, ал. 2 от ЗКПО).

През 2020 г. юридическите лица правят авансовите вноски по ЗКПО на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване на следните особености:

 1. ако вече сте подали Годишната си данъчна декларация (ГДД) за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. Предоставена е възможност при необходимост (с цел промяна на декларираното) да подадете коригираща декларация по реда на чл. 88 от ЗКПО;
 2. ако до подадете ГДД за 2019 г. до 15 април 2020 г. – авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
 3. ако не подадете ГДД за 2019 г. до 15 април 2020 г. – авансовите вноски се декларират с образеца на ГДД в срок до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

До 30 септември 2020 г. се удължават сроковете за приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, за:

 1. публикуване на годишния финансов отчет,
 2. консолидирания финансов отчет и
 3. годишните доклади,

До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 година.

Ако до 30 юни 2020 г. данъкът върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства е платен за цялата година, то лицата имат право на 5% отстъпка.

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

НЕ се променят сроковете по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за:

 1. подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за 2019 г.;
 2. за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата.

Удължаването на срока, за тези две задължения, до 30 юни 2020 г. се отнася само до:

 1. лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци и
 2. физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Ако все пак тези лица, подадат декларацията си и довнесат данъка си в срок до 31 май 2020 г., то тези лица ще имат право да ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, се ползва от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Т.е. за всички физически лица, независимо дали са самоосигуряващи се такива и/или са получили доход през 2019 г. (с изключение на доход от трудово правоотношение) срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка по нея е до 30.04.2020 г.

Ако до 30 юни 2020 г. данъкът върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства е платен за цялата година, то лицата имат право на 5% отстъпка.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.