назад
25.03.2020

Извънредни мерки по български – част I

Днес, 24.03.2020 беше обнародван ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закон/ът). На всички е ясна целта на този закон, а именно да подпомогне гражданите и бизнеса в тази изключително тежка за всички ситуация. Без да коментираме доколко ще бъде изпълнена целта на Закона, екипът ни е “превел” и се е опитал да разясни на достъпен език част от текстовете, които считаме, че ще имат най-голям отзвук сред обществото.

Поради изключителния обем от информация, сме разделили информацията на групи “ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ”, “ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ”, “ДАНЪЧНОПРАВНИ и СЧЕТОВОДНИ СРОКОВЕ” и  “ДРУГИ”

 Днешният бюлетин разглежда “ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ”

I. Срокове, които СПИРАТ да текат от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение (чл.3 от Закона)

 1. Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.

На практика, всички срокове за процесуални действия на страните и Съда спират да текат считано от 13.03.2020 г. и ще продължат да текат след отмяна на извънредното положение, от момента в който са спрели.

Примери:

(1) Спиране на срок по съдебно или арбитражно производство:

 В срок до 20.03.2020 г. е следвало да се подаде Отговор на Искова молба (имали сте 1 месечен срок за подаване на такава, считано от 20.02.2020 г.) , към днешна дата, не е отпаднала процесуалната възможност за това и можете да го направите сега или в срок (7 дни с оглед конкретния пример) след отмяна на извънредното положение;

(2) Спиране на срок по изпълнително производство: 

 По образувано срещу вас изпълнително дело, Съдебен изпълнител ви е връчил Покана за доброволно изпълнение (ПДИ) на 10.03.2020 г. и вие е следвало да изпълните доброволно в срок до 24.03.2020 г. (двуседмичен срок от връчване на ПДИ), но не сте го направили, то не е отпаднала възможността да го направите сега или в срок до 11 дни от датата на отмяна на извънредното положение (срокът от 11 дни е с оглед конкретния пример).

NB! Тази разпоредба НЕ се отнася до сроковете по наказателни производства, сроковете по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.

2. Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти.

Въпреки че няма легална дефиниция на “частноправни субекти”, презюмираме че законодателят е имал предвид: (1) физически лица; (2) юридически лица и (3) и в определени хипотези Държавата/ Общината и пр. публични субекти, когато същите участват в равнопоставени отношения с физически и/или юридически лица (напр. Договор за наем на жилище сключен с Общината)

NB! Тази разпоредба НЕ се отнася до давностни и/или преклузивни срокове

(1)  по гражданскоправни или търговскоправни договори, 

(2) по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

3. Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства. 

Пример:

Дадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) указания за представяне на допълнителни документи с цел идентификация или отбелязване на имота в кадастралния регистър.

NB! Тази разпоредба НЕ се отнася до сроковете по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

4. Сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;

5. Сроковете за подаване на Декларации по Закона за съдебната власт (ЗСВ) (чл. 175в от ЗСВ), с изключение на  срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

II. Срокове, които се УДЪЛЖАВАТ с 1 месец след отмяна на извънредното положение (чл.4 от Закона)

1. Действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение

Пример:

Има издаден административен акт за заздравяване на сграда и определения в него срок за това изтича в периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, то собственикът на сградата ще има право, без негативни за него последици, да изпълни действията по заздравяване на сградата до 1 месец след отмяна на извънредното положение.

 

2. Сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;

По отношение на тази разпоредба (чл.4, ал.1) обаче възникват въпроси, тъй като не е ясно как тази разпоредба се съотнася с § 49 от Закона, съгласно който “Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по § 25 – 31.”

Първа хипотеза: Сроковете по производствата, посочени в § 49 не се променят въпреки разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона, доколкото § 49 е специален и следва да се приложи с предимство.

Втора хипотеза: Сроковете по производствата, посочени в § 49 не се променят, но на основание разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона се удължават с 1 месец, считано от датата на отмяна на извънредното положение. 

III. Разпоредби, касаещи публична продан, запор на сметки, извършването на опис

От 24.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение:

  1. се СПИРАТ всички обявени публични продани и въводи във владение, както  от държавните, така и от частните съдебни изпълнители;

  2. не се НАЛАГАТ запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване. 

  3. не се ИЗВЪРШВАТ описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

IV. Срокове и производства за събиране на публични вземания по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (§ 29 от ПЗР на Закона)

От 24.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение СПИРА да тече: 

1.  давността за публичните вземания;

2. 6-месечния срок от откриване на производство по несъстоятелност на длъжник, в който публичният изпълнител следва да е реализирал имуществото, върху което преди откриването на производство по несъстоятелност вече са наложени мерки за обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнало принудително изпълнение за събиране на публични вземания;

3. принудителното изпълнение по ДОПК, като за периода на спирането ще се начисляват лихви и извършените до спирането действия запазват силата си. Въпреки спирането, публичният изпълнител ще може да се извършва действия за обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по висящи изпълнителни дела. По искане на длъжниците по време на извънредното положение, публичните изпълнители ще могат да изпълняват върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица и върху вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове;

4. срокът за въвод във владение;

5. т.нар. „абсолютен“ давностен срок за публичните вземания, т.е. от 24.03.2020 г. до отменя на извънредното положение нито вие, нито съответния орган, може да се позове на изтекла “абсолютна” давност. 

6. НЕ се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители по реда на ДОПК, освен случаите, когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението впоследствие. 

Кои ще бъдат особено важните случаи, в които публичните изпълнители ще могат да образуват изпълнителни дела, ще следва да се преценяват конкретно и да се мотивират индивидуално.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение. 

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.