назад
19.03.2020

Дължим ли плащане по време на извънредното положение в страната заради COVID-19

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ,

Съобразно действащата в момента Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са в сила противоепидемични мерки на територията на страната, които в голямата си част на практика са насочени към преустановяването дейността на търговски обекти. По силата на Заповедта е забранено посещението на „увеселителни и игрални зали, дискотеки, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ […]“. Доколкото тази забрана влияе пряко върху голяма част от бизнес отношенията в България, по-долу обръщаме внимание на няколко основни въпроса, свързани с правното положение и първоначалните възможности на засегнатите бизнеси.

1) Паричните задължения по Договори за наем на обекти, посочени в Заповедта: 

Има ли правна възможност за “неплащане” на наемна цена за Наемателите в обект, посочен в Заповедта, която може да има характера на непреодолима сила (форсмажор)? 

Практически Наемодателите в тези обекти са в неизпълнение на основното си задължение по Договора за наем, а именно: осигуряване на свободно и безпрепятствено ползване на отдадения под наем обект. В тази ситуация, за Наемателите възниква възможността да направят т.нар. “възражение за неизпълнен договор” – доколкото Наемодателят не осигурява свободното и спокойно ползване на търговския обект, то Наемателят не дължи плащането на уговорената наемна цена за периода, в който ползването на обекта е невъзможно. (Този извод следва и от правилото на чл. 306, ал. 4 от Търговския закон, съгласно което докато трае непреодолимата сила, изпълнението на насрещните задължения по засегнатите отношения се спира.) На практика, Наемателите на посочен в Заповедта търговски обект, може да откаже плащането на наемната цена поради невъзможност да използвате наетия обект, но само за срока на действие на Заповедта

Изключително важно е да се има предвид, че от последиците на непреодолимата сила могат да се ползват единствено и само за договорните отношения, свързани с изрично посочените в Заповедта обекти. Всички останали препоръки на държавни и местни органи, разпространявани широко чрез масовите медии и социалните мрежи, за затваряне на обекти имат препоръчителен характер и не въвеждат забрани, поради което, не е възможно позоваване на непреодолима сила, при невъзможност за изпълнение на договорни задължения.

2) Парични задължения по всички останали Договори (с изключение на описаните в т.1 по-горе):

Не е предвидена възможност за позоваване на непреодолима сила, съответно не е предвидена законова възможност за неплащане на паричното задължение. Обстоятелството, че не разполагате с парични средства за изпълнение на задължението си за плащане (дори и като последица от въведената извънредна ситуация), не Ви освобождава от отговорност за плащане.

При ситуацията в момента, препоръчваме да се свържете незабавно с вашите партньори и кредитори (включително банките), с цел договаряне на взаимни отстъпки и съответни отсрочки за дължими плащания.

Допълнителна информация по отношение на позоваване на непреодолима сила, съгласно описаното в т.1 по-горе:

При позоваване на непреодолима сила: 

– задълженията по договорите не се прекратяват, т.е. Наемателите няма да носят отговорност единствено за забава в плащането в срока на действие на Заповедта, а Наемодателите няма да носят отговорност за неизпълнение на техните задължения (за осигуряване на достъп до обекта), но това е така само докато трае непреодолимата сила.

– поради липсата на виновно неизпълнение, Наемателите няма да имат възможност да развалят сключените договори за наем.

Следва да се има предвид, че изложеното по-горе е принципно положение, но във всеки конкретен Договор за наем е възможно да се съдържат специални клаузи относно непреодолимата сила, отнасящи до обхвата и последиците й. (Например: възможно е да сте уговорили, че в случай на настъпването на непреодолима сила всяка от страните по договора за наем има право да го прекрати едностранно и други подобни).

Екипът на DSP следи непрекъснато нормативната база, която държавните органи създават за превенция срещу разпространението на COVID-19 и ще ви информираме за всички съществени промени. Моля да имате предвид, че днес се очаква приемане на Закон за мерките по време на извънредното положение, като ние ще ви държим в течение за приетите с него разпоредби във връзка с горната тема. 

В случай, че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.