назад
25.03.2020

Home office при въведеното извънредно положение заради COVID- 19

 

  УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ,

     Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, с оглед превенция срещу разпространението на COVID-19 и препоръките на правителството за “home office”, ви информираме за правата, задълженията и действията, които работодателите следва да предприемат за правното обезпечаване на “home office” процес на работа.

     Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещенията на работодателя, чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

         Следователно, в конкретния случай преминаването към дистанционен труд следва да стане чрез следните документи:

1)       Допълнително споразумение към основния трудов договор;

2)      Заповед на работодателя за въвеждане на работа от разстояние за всички служители и/или за конкретни служители, към които е приложимо;

3)      Изменения в Правилника за вътрешния трудов ред.

         Горепосочените документи са необходими, от една страна, с оглед изпълнение на разпоредбите на трудовото законодателство и от друга страна, за защита на работодателите при осъществяване на дисциплинарна отговорност спрямо служителите си (за спазване на работно време, правилата на работния процес при условията на работа от разстояние и т.н.), преценяване на случаите на евентуална трудова злополука, здравословни и безопасни условия на труд и др. подобни.

         По – долу ще намерите подробно описание на Особеностите, които следва да се отчетат при въвеждане на работа от разстояние.

ОСОБЕНОСТИ

Задължения на Работодателя.

Съгласно условията на Кодекса на труда, при работа от разстояние работодателят осигурява за своя сметка:

          необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;

          програмно (софтуер) осигуряване;

          техническа профилактика и поддържане;

          устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

          защита на данните;

          информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т. ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

          система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство.

 Задължения на Служителя

          Носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване; (Разбира се, възможно е и ползването на собствено оборудване от  служителя, но това следва да се уговори в допълнителното споразумение към трудовия договор.)

          При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.

          Осигурява в дома си или избраното от него друго помещение определено пространство за работно място.

Здравословни и безопасни условия на труд

Служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Работодателят, и в случая на работа от разстояние, носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите вътрешни правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

От друга страна служителят, който извършва работа от разстояние, също носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

          Работно време

Работното време на служителя, който извършва работа от разстояние се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с Кодекса на труда и Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието.

При полагане на труд от разстояние, служителят може сам да организира работното си време, но въпреки това той трябва да се съобразява с времето, през което работодателят и неговите клиенти са активни.

Той трябва да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка. Продължителността на работното време при работа от разстояние не може да се различава от определената за служителите, полагащи труда си в офиса на работодателя. В тези случаи действително отработеното време се отчита, като се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя, като служителят носи отговорност за достоверността на данните.

         В случай че имате необходимост от допълнителна информация, екипът ни е на разположение да ви съдейства.