назад
23.01.2017

Ефектът от промените в „Данък награди“ за търговците

В края на миналата година бяха приети изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влезнаха в сила от 1-ви януари 2017-та година. С тези промени беше изменена дефиницията на необлагаемите награди, което съществено промени и режима на деклариране и облагане на получените награди.

КАКВО СЕ ОБЛАГА?

Съгласно чл. 8 ЗДДФЛ на облагане подлежат парични и предметни награди, получени от физически лица от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Макар в ЗДДФЛ да не се споменават изрично наградите, които представляват услуги, законът не изключва този вид награди. Ето защо нашето мнение е, че услугите също подлежат на деклариране от физическите лица, които са ги спечелили, както и на съответното данъчно облагане.

Това означава, че с някои изключения, всички награди, които не са получени от хазартни игри, подлежат на облагане.

КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА?

С оглед въведените промени, организаторите на игри следва да си отговорят най-малко на следните въпроси:

 1. Трябва ли да се обявява паричната стойност на наградите по време на организираните игри и конкурси?
 2. Трябва ли да се предоставят документи за стойността на наградите?
 3. Как се определя стойността на наградите?

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Разбира се, възможните решения са индивидуални и специфични за всеки отделен казус, но в общия случай, може да се приеме следното:

 1. На първо място, за лицата, предоставящи наградата, съществува задължение да предоставят информация на получателите на наградата. Не е необходимо обаче тази информация да бъде предоставена от самото начало, преди или по време на играта. След като бъде определен получателят на наградата, трябва да му бъде съобщена стойността ѝ.
 2. На физическото лице, спечелило наградата, трябва да бъде предоставен документ, от който да е видна стойността на наградата. Това може да бъде служебна бележка, която лицето да приложи към своята годишна данъчна декларация. В служебната бележка следва да се посочи пазарната стойност на предметната награда, съответно на услугата.
 3. Пазарната стойност се определя съгласно легалните дефиниции на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – това е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.

В редица случаи наградите са брандирани от предоставящия наградата – върху тях е поставено лого на организатора на играта. Съществуват мнения, че брандирането дава основание да се посочи намалена или дори нулева стойност на съответния продукт, защото той вече не е напълно равностоен на други идентични продукти на пазара, които не са маркирани с търговския знак на даден търговец. Българското данъчно законодателство обаче не съдържа конкретен текст, който да предвижда подобно обезценяване. Ето защо няма основание да се приеме, че гравиране, инкрустиране или друг вид брандиране на наградите водят до изменение на продукта, което да намалява стойността му, а оттам и облагаемия доход, който физическото лице трябва да декларира.

Спорен е и въпросът дали цената на наградата се увеличава или променя по друг начин, ако тя е била опакована, изпратена с куриер и т.н. Нашето мнение е, че тези действия не влияят на стойността на наградата, тъй като това са разходи, които организаторът на играта е поел за своя сметка. Тези разходи не следва да бъдат декларирани от печелившото лице и не подлежат на данъчно облагане.

ИЗКЛЮЧЕНИЯТА

Разбира се, налице са редица изключения от общото правило.
Не подлежат на облагане:

 1. Награди от хазартни игри
  1.1. Паричните и предметните печалби, които са получени от участие в хазартни игри, когато тези игри са организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
  1.2.  Както и наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  По смисъла на Закона за хазарта, „хазарт“ е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.
  В конкретния случай обаче, от облагане се освобождават не всички игри на случайността, а само тези, които са организирани от лица с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или от друга държава членка в ЕС или страна по СЕИП.
  Такива са например лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително когато са организирани онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.
  Това изменение представлява най-съществената разлика между досега действащия и настоящия режим на облагане на наградите.
  В предишната законодателна уредба беше предвидено, че са освободени от облагане и всички парични и предметни печалби, получени от участие в игри, дори да не са хазартни по смисъла на Закона за хазарта, ако печалбата се определя на случаен принцип;
  При сега действащите разпоредби на ЗДДФЛ, ако играта не попада в изброяването на хазартните игри по-горе или ако не се организира от лице, което е регистрирано по Закона за хазарта, печалбата ще подлежи на облагане.
 2. Награди с незначителна стойност
  Наградите, които не са получени от хазартни игри, няма да бъдат облагани, само ако са на незначителна стойност.
  Съгласно легалните дефиниции на ЗДДФЛ, „предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв. Следва да се има предвид, че това изключение важи само за предметни печалби, не и за парични награди.
 3. Държавни и национални награди
  Последното изключение са предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“, предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

ЕФЕКТЪТ

Естествено е тази промяна да окаже влияние и върху маркетинг активностите с раздаване на награди, което е част от маркетинг подходите на компании за бързооборотни стоки, банки и др.
Анализ на ефекта от тези промени, както и съвети за управлението им в светлината на разгледания въпрос може да намерите на сайта на нашите партньори от Xplora: http://www.xplora.bg/Blog/2028

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на данъчния екип на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.