назад
16.08.2016

DSP е бенефициент по проект „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

EU_ESFEU_ESF

През месец Септември, 2015 година Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори“ с кандидатства за изпълнението на Проект “Създаване на нови работни места за млади хора в правната сфера и осигуряване на приемственост между висшето образование и практиката”, по процедура BG05М9OP001-1.003 “Ново работно място 2015” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Процедурата беше обявена от  Министерството на труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Представяният от Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори“ проект беше одобрен, като съгласно подписания административен договор изпълнението му ще стартира на 01.10.2016 г.

Целта на Проекта е да се преодолее липсата на приемственост между висшето образование и практиката, което се явява пречка пред завършващите висшето си юридическо образование колеги да се реализират като специалисти. Предвижда се поставената цел да се осъществи чрез практическо обучение, посредством което да се адаптират получените академични познания към адвокатската професия, да се формират навици за отговорно и точно изпълнение на поставените задачи и дисциплинираност, да се създадат умения за анализ и изграждане на стратегия за решаване на правни казуси.

Основните дейности, които ще се финансират от Европейския съюз по одобрения Проект са:
– създаване на устойчиви работни места за безработни/неактивни лица за период от 12 месеца по ОП “Развитие на човешките ресурси”;
– закупуване на оборудване, свързано с новите работни места;
– разходи за осигуряване на обучение по “Ключова компетентност 2” – обучение по чужд език;
– разходи, свързани с възнаграждение на персонала по администриране на проекта;
– разходи, свързани с осигуряване на публичност;
– разходи за закупуване на ДНА.

Общата стойност на Проекта е 59 834,60 лева, от които 59 834,60 лева БФП.