назад
13.12.2016

DSP – бенефициент по проект „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

EU_ESFEU_ESF

Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори“ има удоволствието да поздрави с „Добре дошли“ новите колеги, наети в Дружеството в изпълнение на Проект “Създаване на нови работни места за млади хора в правната сфера и осигуряване на приемственост между висшето образование и практиката”, по процедура BG05М9OP001-1.003 “Ново работно място 2015” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Желаем им успех и удовлетворение от новото професионално начинание, в което екипът ни ще им окаже своята подкрепа и ще им предаде своите знания и умения по пътя към превръщането им в истински професионалисти!