назад
16.12.2020

Официално – БНБ удължи срока на действие на мораториума върху плащанията по банкови кредити във връзка с COVID-19

Българска народна банка утвърди искането на Асоциацията на банките в България за удължаване на срока на действие на приетия „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение“ (Редът за отсрочване).

ВАЖНО! Следва да имате предвид, че утвърдения и описан по-долу ред за отсрочване и уреждане на задължения не е задължителен за банките. Всяка банка, която желае да го прилага, заявява това изрично с писмо до Асоциацията на банките в България.

Какво означава това?
 • До 23 март 2021 г.: Краен срок за подаването на клиентски искания за отсрочване на задължения.
 • До 31 март 2021 г.: Краен срок за вземане на решение от страна на банките.
 • До 31 декември 2021 г.: Краен срок за отсрочване на задълженията на клиентите на банките.
  Важно! Отсрочването не може да бъде за срок по-голям от 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021 г.
Други съществени промени:
  • Към датата на подаване на искане за разсрочване, задълженията трябва да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането.
  • Задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани.

***Общият период на всички отсрочвания не може да надвишава 9 месеца.

Какво обхваща отсрочването?
 • Всички изискуеми суми или само главницата.

Важно! Предлаганите механизми за отсрочване се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г. За тези от тях, за които е извършено отсрочване преди 30.09.2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общия период на отсрочване на трябва да надвишава 9 месеца.

Какви са механизмите на отсрочване?
Механизъм № 1- отсрочване на главница и лихва за/до 9 месеца:
 • Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.
 • Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.
Механизъм № 2- отсрочване на главница за/до 9 месеца:
 • Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно първоначалния договор.
 • След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 9 месеца.
Механизъм № 3- приложим за револвиращи продукти:
  • Револвиращ кредит: кредит, който може да бъде многократно отпускан, усвояван, и след погасяване отпускван отново при същите условия и размер.
  • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
  • Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.

Важно! След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

 • За срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 9 месеца след изтичане на гратисния период.
Как се избира механизъм за отсрочване?

По взаимно съгласие на Кредитополучателя и Банката, изразено в писмена форма.

ВАЖНО! Следва да имате предвид, че между Вас като Кредитополучател и банката или финансова институция – дъщерно дружество на банка, с която имате сключен договор за кредит, могат да бъдат договаряни и други индивидуални схеми на отсрочване, различни от горепосочените механизми, както и други облекчения. За целта, препоръчваме да се свържете с Вашата Банка-кредитор и да поискате по-подробна информация за възможностите, които могат да се приложат във Вашия индивидуален случай.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.