назад
09.12.2020

Очаква се нов частен мораториум на плащанията по банкови кредити във връзка с COVID-19

Удължава се мораториума на плащанията по банкови кредити. Това реши Българската народна банка (БНБ), след разрешение от Европейската централна банка. Така срокът за разсрочване ще бъде до 31 Март, 2021 г. Ще могат да се разсрочват и кредити, чието връщане вече е било отложено веднъж.

Какво се случи в периода от м. Април, 2020 г. до момента?

От началото на м. Април 2020 г., като реакция на началната фаза на пандемията от COVID-19 и на предприетите от различни държави членки действия, свързани с мораториум върху плащанията на кредитополучатели, Европейския банков орган (ЕБО) прие Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. С насоките се създаде общоевропейска регулаторна рамка по отношение на възможностите за временно отлагане на плащания по задължения на кредитоспособни клиенти на банките, изпитващи временни затруднения в резултат от пандемията. Междувременно влязоха в сила серия от мерки, предприети от БНБ, насочени към допълнително укрепване на капиталовата и ликвидна позиция на банките, опериращи в България. Мерките целяха едновременно облекчаване на кредитополучателите и съхраняване капацитета на банките за предоставяне на кредити. През м. Септември 2020 г., след анализ на ефектите от мораториумите и възможностите за нормализиране на икономическата активност и финансовото посредничество, ЕБО взе решение за преустановяване на мораториумите върху плащанията.

Какво се случи сега?

На база на последните дискусии ЕБО взе решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума – 31 март 2021 г., заместващ предходния краен срок 30 септември 2020 г. Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.

В тази връзка, БНБ отново има правната възможност да утвърди нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на т. нар. частен мораториум върху плащанията по кредити във връзка с COVID-19.

Припомняме, че първият частен мораториум предвиждаше отсрочване на лихва или главница или само на главница по кредитите за максимален срок от 6 месеца. Новият Ред за отсрочване следва да предостави възможности за отсрочване на задълженията за максимален срок от 9 месеца, включително за отсрочване на задължения, чието плащане е било отложено веднъж.

Какво се очаква да се случи?

Към момента от Асоциацията на банките в България е обявено, че работят по изготвяне на промени в одобрения и приет от БНБ през м. Април, 2020 г. (променен през м. Юли, 2020 г.) Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества. Очаква се промените да бъдат представени за одобрение пред Управителния съвет на БНБ в кратки срокове.
Веднага след официалното утвърждаване на новият ред от БНБ ще ви предоставим конкретна информация.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.