назад
25.03.2020

Безконтролен достъп до телефоните ни?!

Оправдава ли извънредното положение правото на полицейските органи да получат (безконтролен и неоправдан) достъп до телефоните ни?

В допълнение към мерките, предвидени в обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закон/а), бяха предприети и противоречиви изменения в Закона за електронните съобщения, които внесоха допълнителен смут в обществото. 

Особено актуален стана въпросът, получиха ли полицейските органи безконтролен и неоправдан достъп до телефоните ни?

С пар. 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона, се направиха допълнения в Закона за електронните съобщения, съгласно които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, ще съхраняват за срок от 6 месеца т.нар. трафични данни от нашите мобилни устройства и интернет връзки, които включват информация за това:

 (1) къде се намираме и

 (2)  къде сме се били през последните 6 месеца,

 (3) с кого и кога сме разговаряли, 

 (4) чрез какво устройство сме комуникирали.

Посочените по-горе данни ще се съхраняват за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение.

Право да искат извършване на справка за трафичните данни, когато те са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Предвидено е, на общо основание, достъп до тези данни да се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалището на органа, който е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.

Противоречие и неяснота обаче внася текстът, съгласно който за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят незабавен достъп до трафичните данни въз основа на искане на съответния ръководител на оправомощените структури.

Въведен е не особено ясен, последващ съдебен контрол, по силата на който ръководителите на оправомощените структури уведомяват незабавно председателя на районния съд за осъществения достъп, прилагат искането и излагат мотиви. 

Като в случай че в срок от 24 часа бъде постановен отказ от съдебния орган, предоставените трафични данни се унищожават незабавно от полицейските структури, а предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се уведомява незабавно.

Мерките ще бъдат в сила до отмяна на извънредното положение. 

Основателните опасения за безконтролен и нерегламентиран достъп до трафичните данни от мобилните устройства и интернет връзки на всеки гражданин, а не само на лицата, поставени под карантина, се подкрепят и от обстоятелството, че не съществува възможност предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да направят проверка дали искането на полицейските органи е обосновано и законосъобразно, а същите са задължени незабавно да предоставят поисканата от тях информация.

Въведените допълнения повдигат много въпроси и са от изключителна важност за защитата и гарантиране на основните права на гражданите, дори и в условията на извънредно положение. 

Нашият екип продължава да следи промените в законодателството и да Ви информира своевременно по всички актуални теми.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.