назад
22.04.2020

4.5 млрд. лв. за справяне с COVID-19

Днес, на пресконференция, Министерство на финансите обяви финансовите инструменти с публичен ресурс за справяне с икономическите последствия от COVID-19. В следващите дни се очаква Министерството да предостави допълнителна информация, за което ще Ви информираме своевременно.

С настоящото Ви представяме, изложените днес, основните критерии и параметри на инструментите, както за кои лица са предназначени.

1. Програма за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

Програмата се предоставя от Българската банка за развитие (ББР) в партньорство с търговски банки. Към датата на настоящата статия (21.04.2020 г.), 12 банки са заявили интерес за партньорство по програмата, а именно: Алианц банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, ПИБ, Райфайзен банк, Търговска банка Д, Уникредит Булбанк, ЦКБ и Юробанк България. На сайта на ББР може да следите за актуализиране на този списък.

Програмата е насочена към:

1) физически лица, наети на трудов договор, които:

1.1. са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и са в неплатен отпуск като следствие от пандемията; и

1.2. са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск; и

1.3. не получават възнаграждение по други трудови правоотношения; и

1.4. имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

2) самоосигуряващи се лица, които

2.1. са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията; и

2.2. не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Отпускане на кредит от: избрана от лицето банка – партньор на ББР, пред която лицето е кандидатствало.

Максимален размер на кредита: до 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева само от една-единствена банка, изтеглен наведнъж или на три транша от по 1500 лева.

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2020 г.

Условия на кредита:

1) Лихвен процент по кредита – 0%;

2) Без такси, комисионни и неустойки по кредита;

3) Без обезпечения на кредита;

4) Гратисен период – минимум 6 месеца и максимум 24 месеца;

5) Срок за издължаване на кредита: до 5 години след гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя;

6) Право на предсрочно погасяване, без да се дължи такса/комисиони за това.

2. Отпускане на необезпечени кредити за малки и средни предприятия

Този инструмент се управлява от Българската банка за развитие чрез партньорство с търговски банки. На сайта на ББР ще се оповести информация за банките – партньори.

Програмата е насочена към: малки и средни предприятия от всички сектори и за цялата територия на България.

Критериите за одобрение са:

1) спад на оборота за първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., установени от финансовите отчети на дружеството;

2) наличие на вземания от клиенти, които не са получени,

3) неразплатени суми към доставчици след 1 март,

4) прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието,

5) случаи на болест или самоизолация на служители,

6) общо намаление на броя на заетите лица.

Отпускане на кредит от: избрана от малкото или средното предприятие банка – партньор на ББР, пред която е кандидатствало.

Максимален размер на кредита: до 300 000 (триста хиляди) лева.

Краен срок за кандидатстване: 23.12.2020 г.

Условия на кредита:

1) Без обезпечения на кредита;

2) Гратисен период (главница и лихва) – до 36 месеца.

3. Кредити за малки и средни предприятия с лихвена субсидия

Този инструмент се управлява от Фонд мениджъра на финансови инструменти в България, известен като Фонда на фондовете, в партньорство с търговски банки с цел предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити, включително и реструктуриране при затруднено финансово състояние на предприятията вследствие кризата. На сайта на Фонда на фондовете (https://www.fmfib.bg/) ще се оповести информация за банките – партньори до края на месец май.

Програмата е насочена към: малки и средни предприятия, запазващи заетостта по време на кризата и развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнати от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др.

Отпускане на кредит от: избрана от малкото или средното предприятие банка – партньор на Фонда на фондовете, пред която е кандидатствало.

Максимален размер на гаранция/кредита: до 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева.

Максимален срок на кредита: до 10 години, с възможност за гратисен период.

4. Кредити за микропредприятия, самонаети лица и предприемачи

Този инструмент се управлява от Фонд на фондовете чрез финансови посредници партньори – Първа инвестиционна банка, Сис кредит и Микрофонд. Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история.

Отпускане на кредит от: избрана от лицето посредник – партньор на Фонда на фондовете, пред който е кандидатствало.

Програмата е насочена към:

1) микропредприятия с много кратка или почти никаква бизнес история,

2) самонаети лица и предприемачи, включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от шест месеца)

Отпускане на кредит от: избрана от малкото или средното предприятие банка – партньор на Фонда на фондовете, пред която е кандидатствало.

Максимален размер на кредита: до 50 000 (петдесет хиляди) лева за оборотни средства и инвестиции при по-облекчени условия и по-ниски от пазарните лихви.

Максимален срок на кредита: до 10 години, с възможност за гратисен период до 24 месеца.

5. Капиталови инвестиции

Този инструмент се управлява от Фонд на фондовете чрез четири инвестиционни фонда за рисков капитал, които инвестират чрез дялови инструменти в стартъпи и иновативни предприятия. Подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите, дигитализацията, технологиите, като био и нанотехнологии, мехатроника и роботика, чисти и информационни технологии, фармация, финтех, и др.

Размер на инвестицията: средно 800 000 (осемстотин хиляди) лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

Програмата е насочена към: малки и средни предприятия, с фокус върху стартиращи (стартъпи) и иновативни предприятия.

6. Кредити на малки и средни предприятия и средно-големи предприятия (Джереми / JEREMIE)

Този инструмент се управлява от Европейския инвестиционен фонд в партньорство с търговски банки. Към датата на настоящата статия (21.04.2020 г.) 3 банки са в партньорство с Европейския инвестиционен фонд по този инструмент, а именно: ОББ, Прокредит банк и Уникредит Булбанк.

Програмата е насочена към: малки и средни предприятия и средно-големи предприятия.

Отпускане на кредит от: избрана от малкото или средното предприятие банка – партньор на Европейския инвестиционен фонд, пред който е кандидатствало

Максимален размер на гаранция/кредита: до 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева

Оборотни и многоцелеви кредити, вкл. и възможност за рефинансиране на задължения (възникнали не повече от преди 60 дни)

Максимален срок на кредита: до 10 години, с възможност за гратисен период.

7. Финансиране на градското развитие

Този инструмент се предоставя от Фонда на фондовете чрез фонд-мениджъри, които управляват инструмента, за които има информация на сайта на Фонда на фондовете (https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-financing-with-risksharing/12-urban-development-fund).

Отпускане на финансиране от: съответния мениджър за района от страната

Максимален размер на финансиране: до 40 000 000 (четиридесет милиона) лева

Инструментът е насочен към:

1) Общини;

2) Публично-частните партньорства; и

3) Предприятия засегнати от кризата, включително пряко засегнати сектори – туризъм, транспорт.

Срок на финансиране: до 20 години при лихвени нива значително под пазарните.

Гратисен период по главницата до три години, а предвид предоставяната допълнителна гаранция и изискванията за обезпечение също са значително облекчени.

8. Инструмент за финансов инженеринг JESSICA

Този инструмент се управлява от Фонда на фондовете, насочен е към инвестиции в проекти за градско развитие.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.