назад
11.02.2019

23.07.2019 г. – КРАЕН СРОК ЗА ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ С ПОИМЕННИ АКЦИИ

Както
Ви бяхме информирали още в края на
миналата година, с брой 88 на ДВ от
23.10.2018 г. се въведоха съществени промени
в Търговския закон, с които
акциите
на приносител се премахват и постепенно
се заменят с поименни акции.

Издадените до
влизането в сила на Закона акции на
приносител или заместващи ги временни
удостоверения се
заменят
с поименни акции
.

В
9-месечен
срок
, считано
от 23.10.2018 г., дружествата, издали акции
на приносител или заместващи ги временни
удостоверения, са длъжни:

 • да изменят уставите
  си, като предвидят, че акциите им са
  поименни;

 • да заменят акциите
  на приносител или заместващите ги
  временни удостоверения с поименни
  акции;

 • да започнат да
  водят книги за акционерите;

 • да заявят за
  вписване промените и да представят за
  обявяване изменените устави в Търговския
  регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Към
  заявлението се прилага заверено актуално
  извлечение от книгата за акционерите.

Търговските
дружества, които не изпълнят задълженията
си по замяна на акциите на приносител
с поименни и няма висящо производство
по заявление за вписване на промени, се
прекратяват с решение на съда по иск на
прокурора по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от
ТЗ.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на екипа на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.