назад
25.10.2022

Нови изисквания, свързани с реализирането на Зелената сделка

21. 10. 2022 г.

Устойчивото финансиране се отнася до процеса на отчитане на екологичните, социалните и управленските съображения (ESG) при вземане на инвестиционни решения във финансовия сектор, което води до по-дългосрочни инвестиции в устойчиви икономически дейности и проекти.
Екологичните съображения могат да включват смекчаване и адаптиране към изменението на климата, както и околната среда в по-широк план, като например опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на замърсяването и кръгова икономика. Социалните съображения могат да се отнасят до въпросите на неравенството, приобщаването, трудовите отношения, инвестициите в човешки капитал и общности, както и въпросите на правата на човека.

Устойчивото финансиране има ключова роля за реализиране на Европейската зелена сделка, както и на международните ангажименти на Европейския съюз относно целите за климата и устойчивостта. Осъществяването на тези цели е чрез насочване на частните инвестиции към климатично неутрална, устойчива, ресурсно ефективна и справедлива икономика, като допълнение към публичните средства.

Комисията за финансов надзор информира участниците на финансовите пазари, че считано от 01.01.2023 г. започва да се прилага пакет от европейски нормативни актове, свързани с реализирането на Зелената сделка, които въвеждат нови задължения за участниците на финансовите пазари, както следва:

  • Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на екологичните цели, посочени в чл. 9, букви „в“ – „е“ от същия нормативен акт;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 на Комисията от 6 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на съдържанието и представянето на информацията, която трябва да бъде оповестявана от предприятията, обхванати от член 19а или 29а от Директива 2013/34/ЕС, по отношение на екологично устойчивите икономически дейности, и чрез определяне на методиката за
    изпълнение на това задължение за оповестяване;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за не нанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в преддоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади.