назад
12.06.2022

Предстоящи крайни срокове за подаване на документи в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ

1. Подаване на декларации за липса на дейност в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ:

В случай че управлявате дружество, сдружение, фондация или сте регистриран едноличен търговец, което не е извършвало търговска дейност през 2021 г., то следва в срок до 30 Юни 2022 г. да обявите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

* Напомняме също, че по силата на Закона за счетоводството, декларирането на липса на дейност ще се извършва еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. Предвиденият облекчен ред за еднократно подаване на декларация за неосъществяване на дейност се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г. При започване осъществяването на дейност от предприятието по смисъла на Закона за счетоводството, за него възниква задължението за изготвяне и обявяване по надлежния ред на годишен финансов отчет за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.”.

В случай, че не подадете в срок Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, то следва в срока за подаване на Годишните финансови отчети (виж по-долу) да подадете нулев отчет.

2. Обявяване на Годишни финансови отчети /ГФО/ в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ:

До 30 Септември 2022 г. трябва да обявите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ Годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади.

* Напомняме, за промените в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 2020 г. отпадна изискването за всички микро, малки и средни предприятия (чл.19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за счетоводството) да представят обемната документация от преди промяната, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността, а именно: покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и др. Вместо това в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ се представя декларация по образец от законния представител на търговеца или ЮЛНЦ, с която се доказва, че годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган.

За големите предприятия и предприятията от обществен интерес (чл. 19, ал. 5 и § 1, т. 22 от Закона за счетоводството) ще се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Горното облекчение на закона не се прилага единствено за големите предприятия и предприятията от обществен интерес (чл. 19, ал. 5 и § 1, т. 22 от Закона за счетоводството), които следва да представят в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ пълен пакет документи за приемане  на ГФО.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.