УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО “ДИМИТРОВА И СТАЙКОВА”

Това Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от Адвокатско дружество “Димитрова и Стайкова” има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля отделете време, за да прочетете настоящото Уведомление за поверителност внимателно. Искаме да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящото Уведомление за поверителност важи за Вашите лични данни, когато посещавате и използвате нашия уеб базиран сайт: https://dsp.bg/ (“Сайт”) и не важи за други сайтове/електронни магазини и/или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Адвокатско дружество „Димитрова и Стайкова”, БУЛСТАТ 176667645, със седалище и адрес на управление: град София, район „Оборище”, п.к. 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1, наричано по-долу за краткост “DSP”.

Отговорник по защита на личните данни е: адв. Невена Станимирова Стайкова, email: n.staikova@dsp.bg, тел.: +359 878 73 11 83.

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите Услуги, трябва да обработваме някои лични данни. Когато използвате контактната форма в нашия Сайт и/или използвате нашите правни услуги, Вие приемате, че сте прочели и разбрали настоящото Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от DSP.

 

ОПИСАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЦЕЛ НА ТЯХНОТО ОБРАБОТВАНЕ

Личните данни са данни, които идентифицират и са свързани с някого като физическо лице.

DSP, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

Лични данни, получени от контактните ни форми:

Когато сме получили съобщение/запитване от лице чрез контактната форма на Сайта или през някоя от поддържаните от DSP социални мрежи, ще ползваме предоставените от него име, Email и други данни за контакт (ако такива са предоставени в съобщението му), за да се свържем и да му предоставим информацията и/или съдействието, от което лицето се нуждае.

Личните данни, получени чрез контактната форма на Сайта или през някоя от поддържаните от DSP социални мрежи, ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца от получаване на съответното съобщение/запитване.

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти и/или услуги на трета страна.

 

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки от Вас носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали Вие ни предоставяте данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с оказване на исканото от Вас съдействие. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

DSP си партнира с доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на исканото от Вас съдеействие няма да е възможно. Използваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на Вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности. Такива подизпълнители са доставчиците ни на IT и други софтуерни и хардуерни услуги.

В случаите, когато това се изисква от закон, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на компетентни държавни органи и институции.

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

Не споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 1. С Ваше съгласие – ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, когато имаме Вашето съгласие за това;
 2. За извършване на някои услуги – с трети страни, обработващи лични данни – както е описано по-горе;
 3. Законови изисквания – ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с други юридически лица, организации или физически лица, ако имаме основание да вярваме, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо и/или задължително за:
  • целите на действащ закон, разпоредба, в хода на съдебно производство или влязло в сила съдебно решение;
  • събиране на дължими суми;
  • откриване, предотвратяване или справяне по друг начин с измами, технически проблеми или проблеми със сигурността;
  • защита срещу увреждане на нашите права, имущество или безопасност, на нашите потребители или обществеността, както се изисква или е позволено от закона.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната Ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата Ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата Ви като субекти на лични данни:

– имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;

– имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора. Може да Ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

– имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;

– имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси;

– имате право да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;

– имате право да направите пред отговорника по защита на данните възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до Отговорника за защита на личните данни, посочен по-горе. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България -– Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.