назад
19.03.2023

Нов закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 27 януари 2023 г. е приет нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Законът е обнародван в Държавен вестник, бр. 11 от 2023 г. и влиза в сила от 04.05.2023 г., като Глава втора, раздел I (чл. 12 – 18), определящ изискванията за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал се прилага по отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, от 17 декември 2023 г.

Основната цел на Закона е да се уреди и да гарантира защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на
Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Законът въвежда изисквания за създаване на канал за външно и вътрешно подаване на сигнал за нарушения.

Комисията за защита на личните данни е определена за централен орган за външно подаване на сигнал и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя като организира приемането на сигналите и ги насочва към компетентните органи, за да бъдат проверени, утвърждава формуляри за приемане на сигнали, координира и контролира дейностите по разглеждане на сигнали и т.н.

Каналът за вътрешно подаване на сигнал за нарушения се създава от задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

  • работодателите в публичния сектор, с изключение на общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители;
  • работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
  • работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, в случай че осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на определени актове на Европейския съюз, основно в областта на финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Спрямо тези работодатели законът се прилага субсидиарно, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове на Европейския съюз и националните разпоредби.

Задължените субекти са длъжни да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страниците на задължените субекти, както и на видно място в офисите и работните помещения.

Задължените субекти извършват най-малко веднъж на три години преглед на своите правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, извършват анализ на практиката по прилагането на този закон и при необходимост актуализират правилата.

Законът предвижда глоби и имуществени санкции, за задължените лица, които не изпълняват разпоредбите на закона, както и за лицата, които възпрепятстват или се опитват да възпрепятстват подаването на сигнал, които съзнателно подават сигнали или оповестяват невярна информация и които предприемат действия с цел репресия
срещу лицето, подало сигнала.

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.