назад
28.04.2015

Несъстоятелност на “Корпоративна търговска банка” АД

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ, 

Както може би сте разбрали, от вчера (22.04.2015 г.) с Решение № 664 от 22.04.2015 г. на Софийски Градски съд, Търговско отделение, по т.д.н. № 7549/2014 г., “Корпоративна търговска банка” АД, наричана по-долу „Банка/та“ е обявена в несъстоятелност. 
Решението е обявено в Търговски регистър към Агенция по вписванията на същата дата – 22.04.2015 г. С Решението е определена и датата на неплатежоспособността – 06.11.2014 г. Датата на неплатежоспособността и датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност са с голямо значение и имат за последица различни ефекти, спрямо участниците в търговския оборот, които не могат да бъдат обхванати в рамките на настоящето изложение. 
Информацията, посочена по-долу представя в един много съкратен вариант някои от най-разпространените ефекти и последици, резултат от обявяване на несъстоятелността на Банката, както и препоръка за извършване на някои незабавни действия, които са с кратки, преклузивни срокове.

Сделки и действия, извършени от Банката след 06.11.2014 г. и свързани с:
(1) изпълнение на парично задължение, независимо от начина на изпълнението (в т.ч. и прихващане), (2) безвъзмездна сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността, (3) учредяването на залог, ипотека или друго обезпечение върху право или вещ от масата на несъстоятелността и (4) възмездна сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, се считат за нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.

Сделки, свързани с извършване на прихващане в периода от 20.06.2014 г. (поставянето на Банката под особен надзор) до 06.11.2014 г.
Съгласно разпоредбите на закона кредитор може да извърши прихващане със свое задължение към банката, ако преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност двете задължения са съществували и са били насрещни и еднородни и вземането му е било изискуемо. Изключение от това правило, обаче, съществува и то е свързано със следното: Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката: (1) след началната дата на неплатежоспособността; (2) след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VІІІ от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон. 
Прихващането може да бъде обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност.

 Предсрочна изискуемост на вземания на Банката, възникнали до 06.11.2014 г.
В Закона не съществува норма, която да предвижда вземанията на банката по отпуснати кредити да стават предсрочно изискуеми при обявяване на несъстоятелност на същата. Това означава, че кредитополучателите продължават да дължат вноски съгласно уговорения с банката погасителен план. Следва, обаче, да се държи сметка и за наличието на клаузи за предсрочна изискуемост на вземанията, при несъстоятелност на някоя от страните, в подписаните индивидуални Договори за кредит. В тази връзка и предвид липсата на практика в подобни случаи, към настоящия момент е трудно да се каже какви ще бъдат последиците от обявената несъстоятелност по отношение на отпуснатите от Банката кредити и сроковете за тяхното връщане.  
        
Специфични ефекти при кредити, отпуснати със средства на „Държавен фонд земеделие“ ДФЗ
Следва да се има предвид, че съгласно § 2 от ЗБН “При откриване на производство по несъстоятелност на търговска банка – посредник по обслужването на кредити, отпуснати със средства на Държавен фонд „Земеделие“, последният се суброгира като единствен и пряк кредитор по отношение на крайните получатели на заемите.” Освен това средствата преведени от Държавен фонд „Земеделие“ по сметка на Банката и предназначени за кредитиране на земеделските производители и средствата преведени от крайните получатели по сметка на Банката и предназначени за обслужване на кредити, отпуснати със средства на Държавен фонд „Земеделие“, не са част от масата на несъстоятелността и се превеждат директно на Държавен фонд „Земеделие“.

Препоръка за предприемане на действия
Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) всички кредитори на “Корпоративна търговска банка” АД могат да предявят своите вземания в срок от 2 (два) месеца от обявяване на Решението в Търговски регистър, т.е. в срок до 22.06.2015 г. Целта е да се определят всички кредитори на “Корпоративна търговска банка” АД. 
Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от ЗТН “Вземанията на вложителите в банката, вземанията на работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и установените с влезли в сила актове публични вземания се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1. Това не отменя правото на лицата по предходното изречение да предявят пред синдика вземанията си в срока по ал. 1.” 

Въпреки предвиденото в Закона служебно предявяване на вземанията на посочените по-горе категории субекти, препоръчваме личното предявяване на вземанията от всеки кредитор, с цел предотвратяване възможността дадено вземане да бъде пропуснато от синдика, съотв. невключено в списъка на кредиторите.  

В Закона е предвидена възможност и за допълнително предявяване на вземания, като  кредитори, които не са предявили своите вземания в срока посочен по-горе, могат в едногодишен срок от датата на Решението за обявяване в несъстоятелност да предявят установителен иск пред Съда по несъстоятелността относно своите вземания към банката. В този случай, обаче, приемането на вземането става след приключването на съдебен процес, чрез който да се установи съществуването на вземането и кредитор с такова вземане не може да оспорва прието вече вземане или извършено разпределение и се удовлетворява от остатъка, ако е извършено разпределение на осребреното имущество. Също така държавните такси за водене на установителния иск, както и допълнително направените разноски по приемане на вземането му са за негова сметка.

Непредявяването на вземанията в посочените по-горе срокове, води до неблагоприятни последици за съответния кредитор, като една от тях е невъзможността вземането да бъде удовлетворено. Т.е. ако вземането Ви не е предявено и в производството по несъстоятелност се съберат суми за удовлетворяване на кредитори, то Вашето вземане няма да се удовлетвори, защото не сте предявили вземането си в срок и не сте кредитор по несъстоятелността. 

За предявяване на вземанията е необходимо: 
– да бъдат подготвени необходимите писмени документи за удостоверяване съществуването и изискуемостта на вземането;
– да бъдат изготвени необходимите документи за предявяване на вземането в производството по несъстоятелност; 
– вземането да бъде предявено точно и в срок. 
        
След предявяване на вземането следват правни и фактически действия, изразяващи се в следното:
– приемане на вземането в производството по несъстоятелност;
– включване на кредитора в Списъка на кредиторите на несъстоятелността;
– правни и фактически действия по хода на производството по несъстоятелност с цел защита на интересите на съответния кредитор по несъстоятелността, в т.ч. присъствия на Общи събрания на кредиторите, срещи със синдика, получаване и представяне на документи и пр.        
При проявен от Ваша страна интерес, Адвокатската кантора е готова да поеме защита на вашите права и законни интереси, в т.ч. като изготви и подаде необходимите документи. 

При необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.