назад
10.06.2022

Мярката 60/40

Ето какво казва ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 30.03.2020 г. (обнародвано в ДВ, бр. 31 от 1.04.2020 г.), станало известно, като Постановлението за мярка „60 на 40“

Какво се разбира под “компенсации”?

Суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници/служители.

За какъв период се изплащат?

За целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за не повече от три месеца.

За кои служители/работници се изплаща?
За всеки работник/служител, който не работи или е преминал на непълно работно време.

Не може да се използва за служители, които:

 1. са назначени след датата на обявяване на извънредното положение (13.03.2020 г.);
 2. ползват някои от следните видове отпуск: временна неработоспособност (болничен); за бременност и раждане; за осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 3. чийто възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат със средства от европейските фондове или други публични средства.
Какъв е размерът им?

60 на сто от размера на осигурителния доход за м. Януари 2020 г. При непълно работно време се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Кои работодатели, могат да се възползват от компенсациите?
 1. са издали Заповед за преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни служители/работници на основание обявеното извънредно положение (чл. 120в, ал. 1 от КТ) или Заповед за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание обявеното извънредно положение (чл. 138а, ал.2 от КТ).
 2. декларират намаляване на приходите от продажби, както следва:
  • за работодатели, регистрирани преди 1 Март 2019 г. – намаляването трябва да е не по-малко от “20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година”. Т.е. ако подавате Заявление за м. Април, 2020 г., то се сравняват приходите между м. Март, 2020 г. и м. Март, 2019 г.;
  • за работодателите, регистрирани след 1 Март 2019 г. – намаляването трябва да е не по-малко от “20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.” Т.е. ако подавате Заявление за м. Април, 2020 г., то се сравняват приходите между м. Март, 2020 г. и усреднените приходи за м. Януари и м. Февруари, 2019 г.
Какви са задължителните условия, на които трябва да отговарят работодателите?
 1. да осъществяват стопанска дейност в Република България;
 2. да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски или да са разсрочили същите;
 3. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. да декларират, че ще запазят заетостта на работниците/служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 5. да декларират, че няма да прекратят трудови договори на работници/служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който се изплащат компенсации;
 6. нямат установено, (с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение), нарушение на разпоредби на Кодекса на труда или на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, за период от 6 месеца преди преустановяване на работа на основание извънредното положение;
 7. да изплащат пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и да заплащат дължимите осигурителни вноски.
ВАЖНО! Ако работодателят не изпълни декларациите си по (4) и (5), задължението си по (7) и/или декларира неверни данни за намаляването на приходите си, дължи възстановяване на изплатените му компенсации в пълен размер.
Какъв е редът и документи за изплащане на компенсациите?

Документите се подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците/служителите.

Компенсациите се изплащат от Националния осигурителен институт.

Процедурата, заявлението и комплекта с документи, с които се заявяват изплащането на компенсациите, са публикувани на интернет страницата на Агенция по заетостта.

За Ваше улеснение прилагаме линк към страницата на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

ВАЖНО! Постановлението е в сила, считано от 13.03.2020 г., което означава, че компенсации ще могат да се изплащат и за периода от 13.03.2020 г. до дата обнародването на Постановлението.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори.