назад
10.10.2022

Европейската комисия официално предложи удължаване на преходния период съгласно Регламента на ЕС за колективното финансиране (краудфъндинг) с 12 месеца от 10 ноември 2022 г. до 10 ноември 2023 г.

Това означава, че доставчиците на услуги за колективно финансиране в обхвата (ДУКФ), които вече са извършвали услуги за групово финансиране в обхвата на 10 ноември 2021 г., могат да продължат да предоставят тези услуги на преходна основа до 10 ноември 2023 г., при условие, че тяхното заявление за разрешение е подадено до техния национален компетентен орган (НКО) преди 1 октомври 2022 г.

Възможността за удължаване беше обсъдена за първи път от Европейския орган по ценни книжа и капиталови пазари през юли 2021 г. в светлината на опасенията, че датата 10 ноември 2022 г. може да доведе до смущения на някои от по-големите национални пазари поради невъзможността на НОК да лицензират всички съществуващи платформи до 10 ноември 2022 г. и поради работата, която трябва за извършат съществуващите ДУКФ, адаптиращи своите бизнес операции към по-широка и по-подробна рамка.

Отделно, Комисията прие и единадесетте мерки от ниво 2, изготвени от от Европейския орган по ценни книжа и капиталови пазари съгласно Регламента, които сега подлежат на преценка от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да бъдат публикувани в Официалния вестник. Останалите две мерки от ниво 2 бяха предмет на окончателни доклади от Европейския банков орган до Комисията през октомври 2021 г. (индивидуално управление на портфейл от заеми) и май 2022 г. (информация за клиенти) и очакват приемане от Комисията.

Какво означава Регламентът относно доставчиците на услуги за колективно финансиране (РДУКФ) за стартъпа или за вас като инвеститор?
Яснота

Доставчикът на услугата за колективно финансиране е длъжен да представи информационен лист с всяка оферта на стартъпа за групово финансиране, съдържащ ключова информация за инвеститора. Той не трябва да надвишава шест страници и трябва да отговаря на строги изисквания за информация. Това включва отказ от отговорност и предупреждения относно рисковете, свързани с тази конкретна инвестиция. Това създава яснота за инвеститора. Знаете какво да очаквате и можете да вземете добре обмислено решение.

Защита и сигурност на инвеститорите

Една от основните ценности на РДУКФ е защитата на инвеститорите. Това е основната цел на този нов регламент. Инвеститорите ще трябва да се подложат на инвеститорски тест, който ще провери опита, знанията, инвестиционните цели и финансовото състояние на инвеститора. Това важи за всички инвеститори, които желаят да продължат да инвестират, освен ако той или тя не се квалифицира като опитен инвеститор. Този тест също така ще провери дали инвеститорът е наясно с риска, свързан с инвестицията. Този преглед трябва да се повтаря на всеки две години. Въз основа на това доставчикът на услуги за групово финансиране може да даде съвет относно пригодността на проектите за колективно инвестиране за неопитния инвеститор.

Също така, неопитен инвеститор ще получи предупреждение от доставчика на услугата за колективно инвестиране, когато инвестира повече от 5% от своите активи. Ако даден инвеститор не издържи теста за инвеститор, той или тя не може да инвестира повече от 5% от активите. Ако издържите теста, можете да инвестирате повече от 5%, но само след предупреждение, приемане и доказателство за осъзнаване на рисковете.

Гъвкавост

РДУКФ позволява на доставчик на услуги за колективно финансиране да предлага услугите си във всички страни в Съюза. Това също има предимства за инвеститора. Създава се повече международно предлагане за инвеститорите. Неопитният инвеститор също така получава повече гъвкавост благодарение на преддоговорния период на „охлаждане“. Той може да изтегли инвестицията си, без да посочва причина. Този период за размисъл е четири календарни дни и започва, когато инвеститорът прояви интерес. Инвеститорите също имат право на отказ от четиринадесет дни в случай на продажба от разстояние.

Надеждност

И накрая, надеждността. Знанието, че доставчикът на услуги за колективно финансиране е лицензиран и отговаря на строги изисквания, създава усещане за сигурност у вас като инвеститор.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.