назад
24.08.2022

Краен срок за пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ

С настоящото бихме желали да Ви напомним за наближаващия краен срок за пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, както следва:

В случай че желаете да продължите дейността на юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в окръжен съд, то следва в срок до 31.12.2022 г. да подадете документи за неговата пререгистрация в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ. Засегнати от промяната са регистрираните преди 01.01.2018 г. сдружения и фондации (неправителствени организации – НПО). Производството по пререгистрация е освободено от държавна такса.

Срокът, който трябваше да изтече в края на календарната 2020 г., беше удължен с решение на Народното събрание от 10.12.2020 г., с което беше прието изменение в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с което срокът беше удължен с 2 години. Така новият срок за пререгистрация на НПО е 31.12.2022 г.:
“§ 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2022 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.”

За пререгистрацията на Вашето НПО е необходимо да бъде попълнено заявление по образец, което може да бъде подадено на място или чрез електронен подпис. Към него трябва да бъде приложено заверено копие на учредителния акт/устав на организацията, декларация за истинност по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, както и адвокатско пълномощно, в случай че заявлението ще бъде подадено от адвокат чрез електронен подпис.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.