назад
11.03.2024

Краен срок за подаване на декларации за липса на дейност и обявяване на годишни финансови отчети в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ

С настоящото бихме желали да Ви напомним за наближаващите крайни срокове за подаване на декларация за липса на дейност и обявяване на Годишни финансови отчети за 2023 г. в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, както следва:

В случай че управлявате търговско дружество, сдружение, фондация и/или друг вид предприятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството*, което не е извършвало търговска дейност през 2023 г., то следва в срок до 30 юни 2024 г. да обявите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

Напомняме, че по силата на Закона за счетоводството декларирането на липса на дейност ще се извършва еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. Предвиденият облекчен ред за еднократно подаване на декларация за не осъществяване на дейност се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г. При започване осъществяването на дейност от предприятието по смисъла на Закона за счетоводството, за него възниква задължението за изготвяне и обявяване по надлежния ред на годишен финансов отчет за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.

Накратко 🙂

 • в случай, че след 01.01.2019 г. сте подали Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и през 2023 г. не сте извършвали дейност – сега няма необходимост да подавате нова Декларация;
 • в случай, че до момента не сте подавали Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и през 2023 г. не сте извършвали дейност – в срок до 30 юни 2024 г. може да подадете Декларация за липса на дейност за 2023 г.;
 • в случай, че след 01.01.2019 г. сте подали Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, но през 2023 г. сте извършвали дейност, то следва в срок до 30 септември 2024 г. да обявите в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ Годишен финансов отчет за 2023 г.

*Предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството са:

 1. търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци;
 2. местните юридически лица, които не са търговци;
 3. бюджетните предприятия;
 4. консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и
  договорите, съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни
  отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
 5. фондовете за извършване на плащания и осигурителните каси по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;
 6. търговските представителства;
 7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

В срок до 30.09.2024 г., всички търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които:
1) са извършвали дейност през 2023 г., и
2) не са подали в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ Декларацията по чл. 38, ал.
9, т. 2 от ЗС, с която декларират, че не са извършвали дейност, са длъжни да подадат за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ Годишния си финансов отчет за 2023 г., консолидирания финансов отчет за 2023 г. и годишните си доклади за 2023 г.

В търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ се представя декларация по образец от
законния представител на търговеца или ЮЛНЦ, с която ще се доказва, че
годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността са приети от
съответния компетентен орган.

За големите предприятия и предприятията от обществен интерес (чл. 19, ал. 5 и § 1, т.22 от Закона за счетоводството) ще се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността, а именно: покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и др.

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.