назад
04.10.2022

Краен срок за подаване на заявления-декларации за броя на контейнерите за смет, които дружествата ще използват през следващата година

Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори“ Ви уведомява, че считано от 1-ви Октомври 2022 г. започва да тече срокът за подаване на Декларации по образец за намаляване на таксата за събиране на битови отпадъци при избор на брой и тип на съдове за сметосъбиране за юридическите лица за календарната 2023 г., както и за подаване на Декларация по образец за освобождаване от такава такса в случай, че имотът не се използва за календарната 2022 г.

Крайните срокове и възможностите за подаване на такива Декларации са различни за всяка Община, на територията на която се намира недвижимият имот. 

По-долу представяме информация по отношение на възможностите за намаляване на таксата за събиране на битови отпадъци за имоти, собственост на юридически лица, находящи се на територията на Столична община:

Столична община дава възможност на дружествата да заплащат годишна такса смет на база на генерираното количество от тях отпадъци. Това може да бъде осъществено по два начина, както следва:

1/ Чрез подаване на декларация по чл. 23 от Наредбата за местните данъци, с която дружествата имат възможност да заявят количествата отпадъци (съответно броя контейнери/кофи, както и честотата на извозването им), въз основа на тази информация ще бъде определен размерът на таксата битова смет за 2023 г. Срокът за подаване на декларациите е до 30.11.2022 г.  
2/ Чрез самостоятелно договаряне – Дружествата имат възможност да се договорят самостоятелно с дружества, извършващи услуги по сметосъбиране и сметоизвозване. В тази хипотеза, в срок до 30.11.2022 г. трябва да бъде подадена молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от Наредбата за местните данъци.

Дружествата, които не подадат нито един от двата документа в Столична община, през 2023 г. ще заплащат такса битови отпадъци, определена на база на отчетната стойност на притежавания от тях недвижим имот за нежилищни нужди.

Моля да имате предвид, че настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.