Обществени поръчки

Правна помощ при участие в обществени поръчки

Обществените поръчки са една от най-динамичните, бързо променящи се и актуални сфери на обществени отношения в Република България, към които винаги е съсредоточено голямо обществено внимание. Същевременно интересът към тях е значителен и с оглед обстоятелството, че обществените поръчки са единственият законосъобразен начин за разходване на бюджетни средства, като прилагането на процедурите е задължение за всички законоворегламенирани видове възложители. В допълнение, съществените ресурси, които се разходват чрез тях, представляват интерес за потенциални участници (български или чуждестранни, юридически или физически лица) като източник на средства, особено в условията на усложнена икономическа обстановка.

Във връзка с изложеното, нашият екип предлага различни форми на правна помощ, с оглед специфичните изисквания на фактическата обстановка и при отчитане на различните интереси, които се защитават.


Правна помощ за възложители

Консултантска помощ при формулиране на условията за възлагане на обществени поръчки и изготвяне на тръжна документация

Много често обществените поръчки са неясно формулирани, сложни за изпълнение и не отговарят напълно на техническите и организационни нужди на възложителя. Това се дължи на различни факти и обстоятелства, но в повечето случаи има за резултат неоправдано разходване на обществени средства, както и до затруднения за всички участници в обществената поръчка. Във връзка с това, предлагаме консултантска помощ преди обявяването на обществената поръчка за нейното ясно и законосъобразно формулиране, стриктна регламентация на процедурите и ясни изисквания към участниците.

Консултантска помощ за възложителите при провеждане на обществени поръчки

Тази консултантска помощ се изразява в изготвяне на писмени становища, провеждане на процедури и участие на независими експерти в комисиите, назначени от възложители на обществени поръчки, за осигуряване на нейното законосъобразно и правилно провеждане. Такова участие би могло да има съществено значение, защото осигурява законосъобразно и прозрачно поведение на назначените от възложителя комисии.


Правна помощ за участници

Консултантска помощ за кандидатите при участие в процедури за обществени поръчки

Тази консултантска помощ включва административно представителство пред възложителя и други, свързани с обществената поръчка държавни и общински органи и трети лица. Тя включва пълно правно съдействие за изготвяне и окомплектоване на документацията на участниците, подаването ѝ пред възложителя, присъствие и представителство пред комисиите, назначени от възложителя, подаване на възражения, въпроси, обструкции, жалби от името на възложителя, както и консултантска помощ при договарянето, изпълнението, отчитането и разплащането на извършените дейности по изпълнението на обществената поръчка.

Осигуряване на законосъобразното провеждане на обществени поръчки

Законосъобразното провеждане на обществени поръчки е законово регламентирано и може да бъде проследено чрез организиране на регламентираното от българския закон обществено и медийно наблюдение на провежданите процедури по възлагане на обществени поръчки. То включва присъствие при провеждането на всички процедури, регламентирани в закона, на специално подготвени представители на неправителствени организации и медии. Така организираното наблюдение фиксира обективно всички открити нарушения и представлява годно доказателство пред гражданския и наказателният съд. Опитът от проведените досега обществени наблюдения показва тяхната висока ефективност при разкриването на нарушения и престъпления, свързани с възлагането на обществени поръчки.

Консултантска помощ при договарянето, изпълнението, отчитането и разплащането в процедури по възлагане на обществени поръчки

Тази консултантска помощ включва правна помощ при изготвяне на всички договори, анекси и приложения към тях, както и приложенията, които се изискват като условие за сключването или изготвянето на тези актове. Правен ескорт по време на цялостното изпълнение на обществената поръчка, включително намеса при възникване на спорове, свързани с валидността на договорите, действията по изпълнението, разплащането и модалитетите в обществената поръчка. Правно съдействие при отчитането на обществената поръчка и разплащанията по нея.

Консултантска помощ и процесуално представителство при обжалването на обществени поръчки

При възникване на правен спор, който се решава пред Комисията за защита на конкуренцията или пред съд, осигуряване на процесуално представителство от специализиран адвокат.

Единични и епизодични консултации във връзка с обществени поръчки

В този раздел влизат всички случаи на консултация, за които може да бъде потърсена нашата консултантска помощ.