Обща практика

Всестранното и пълно обслужване на дейността на търговците е немислимо без Общата практика. Тя представлява онзи свързващ елемент, който интегрира в единна система всички наши знания и умения и ни позволява да посрещнем подготвени всички изненади, които търговската дейност и животът ни поднасят.
В дейността на всеки търговец ежедневно възниква необходимост от решения, свързани с различни отрасли на правото. Някои от тях са обикновени, други са с голяма важност. Всички те, обаче, изискват навременна и компетентна правна помощ.
Обхватът на Общата практика включва:

Търговско право

 • Учредяване, преобразуване, прекратяване на всички видове търговски дружества;
 • Вписване на промени и обявяване на подлежащи на вписване актове в Агенция по вписванията – Търговски регистър;
 • Промени в капитала и структурата на търговските дружества, промени във вида на акциите;
 • Представителство на клиенти пред търговски и лицензионни институции и други национални и местни органи на управление;
 • Изготвяне на всички видове търговски договори;
 • Правно съдействие при издаване и предявяване на менителнични документи
 • Обслужване на търговски сделки с особена сложност;
 • Представителство пред БТПП, БСК и т.н.

Вещно право

 • Извършване на пълен правен анализ на статута на недвижими имоти;
 • Правни услуги в полза на собственици и ползватели на недвижими имоти, инвеститори и строители при сключване на договори за покупко-продажба, наем, лизинг, учредяване право на строеж и т.н;
 • Консултиране и съдействие при преговори и изготвяне на проекти на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, договорни ипотеки, проекти на нотариални актове и изповядване на сделки пред нотариус.

Облигационно право

 • Правно съдействие при преговори;
 • Изготвяне на всички видове договори, предоговаряне на отношения;
 • Изготвяне на спогодби и споразумения;
 • Подновяване и погасяване на задължения, прехвърляне на вземания;
 • Уреждане и преуреждане на отношения с банки;
 • Защита срещу злоупотреба с права.

Административно право

 • Правно съдействие във връзка с издаването на административни актове;
 • Консултации по административни процедури;
 • Представителство на физически и юридически лица пред административните органи;
 • Легализация на чуждестранни административни актове;
 • Процесуално представителство при обжалване на административни актове.

Процесуално представителство

 • Процесуално представителство на клиенти по граждански, търговски и административни дела пред всички съдебни инстанции и арбитражни съдилища в България;
 • Правно съдействие във връзка с осъществена нелоялна конкуренция и защита на индустриалната собственост – представителство пред Комисия за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите и други институции;
 • Правно съдействие при признаване и допускане на изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища на територията на Република България;
 • Медиация и други способи за извънсъдебно решаване на спорове.